Ogłoszenie nr 510000447-N-2022 z dnia 14.01.2022 r.
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów: Zapytanie ofertowe nr 5/2022 na Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Krajowy numer identyfikacyjny 10043013000000, ul. Wojska Polskiego  57, 05-430  Celestynów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 894 218, e-mail wofitm@ron.mil.pl, faks 261 894 091.
Adres strony internetowej (url): https://wofitm.wp.mil.pl/pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka wojskowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zapytanie ofertowe nr 5/2022 na Dostawę środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
5/2022
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa: Maseczek medycznych jednorazowych w ilości 50000 szt.; Rękawiczek ochronnych jednorazowych rozmiar S w ilości 100 op.; Rękawiczek ochronnych jednorazowych rozmiar M w ilości 150 op.; Rękawiczek ochronnych jednorazowych rozmiar L w ilości 200 op.; Rękawiczek ochronnych jednorazowych rozmiar XL w ilości 150 op.; Półmasek ochronnych filtrujących FFP2 w ilości 10000 szt.; Półmasek ochronnych filtrujących FFP3 w ilości 15000 szt.; Płynu do dezynfekcji rąk 150-200ml w ilości 5000 op.; Płynu do dezynfekcji rąk 5L w ilości 5000 op.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 18424300-0

Dodatkowe kody CPV: 18143000-3, 33631600-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Przedmiotowe postępowanie przeprowadzone zostało na podstawie art. 6a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842)
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Maseczki medyczne jednorazowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/01/2022
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  10
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: AXKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: serweraxkom@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Żabia 2,
Kod pocztowy: 65-158
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3240.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3240.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43200.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Rękawiczki ochronne jednorazowe rozmiar S
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie punktu IX. zapytania ofertowego, który brzmi: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny".

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Rękawiczki ochronne jednorazowe rozmiar M
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie punktu IX. zapytania ofertowego, który brzmi: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny".

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Rękawiczki ochronne jednorazowe L
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie punktu IX. zapytania ofertowego, który brzmi: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny".

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Rękawiczki ochronne jednorazowe XL
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie punktu IX. zapytania ofertowego, który brzmi: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny".

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Półmaska ochronna FFP2, środek ochrony indywidualnej klasy 3, 1 sztuka Wskaźnik filtracji: ≥99% , deklaracja zgodności, oznakowanie CE. • zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 lub EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999 • zgodność z normami: PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001+A1:2009.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2022
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  10
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NEOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: maciek.wrona@neomedpolska.pl
Adres pocztowy: ul. Okrężna 6a,
Kod pocztowy: 05-501
Miejscowość: Piaseczno
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8424.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4920.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Półmaska ochronna FFP3, środek ochrony indywidualnej klasy 3, 1 sztuka Wskaźnik filtracji: ≥99% , deklaracja zgodności, oznakowanie CE. • zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 lub EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999 • zgodność z normami: PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001+A1:2009.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/01/2022
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28650.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  10
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AXKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: serweraxkom@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Żabia 2,
Kod pocztowy: 65-158
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30942.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17712.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 151290.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Płyn do dezynfekcji rąk 150-200 ml
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/01/2022
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20450.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  5
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AXKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: serweraxkom@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Żabia 2,
Kod pocztowy: 65-158
Miejscowość: Zielona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22086.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16092.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Płyn do dezynfekcji rąk 5 l
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2022
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 74100.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  7
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ANNA S.C. D. Stachowska, A. Samulak, M. Samulak
Email wykonawcy: biuro@hurtowniaanna.pl
Adres pocztowy: ul. Stawiszyńska 127,
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 80028.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 80028.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 252396.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotowe postępowanie przeprowadzone zostało na podstawie art. 6a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842). W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną ze zwiększonym wzrostem przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Zamawiający dokonał zakupu środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych