Ogłoszenie nr 510117632-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
"Uzdrowisko Rabka" S.A.: Przetarg nieogr. na dostawy- zadanie 1 : Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, mąka pszenna. Zadanie 2: Makarony 2 i 5– jajeczne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548965
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
"Uzdrowisko Rabka" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 49197107400000, ul. ul. Orkana  49, 34-700  Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 676 020, e-mail zakupy@uzdrowisko-rabka.pl, faks 182 676 010.
Adres strony internetowej (url): www.uzdrowisko-rabka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Akcyjna z udziałem Skarbu Państwa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieogr. na dostawy- zadanie 1 : Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, mąka pszenna. Zadanie 2: Makarony 2 i 5– jajeczne
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.08.PN.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
zadanie 1:Chleb baltonowski 0,65 kg szt 18000,Chleb skandynawski 0,5 kg szt 9000,Chleb żytni 1 kg szt 30,Bułka delikatesowa 0,05 kg szt 12700,Bułka graham 0,1 kg szt.130,Bułka zwykła 0,1 kg szt.15700,Chleb razowy wieloziarnisty 0,5 kg szt.7200,Bułka tarta kg 460,Drożdże kg 85,Babka piaskowa kg 190,Piernik przekładany kg 200,Bagietki 0,35 - 0,40 kg szt 85,Pączki z nadzieniem szt 380,Maka pszenna "500"kg 4200, Zadanie 2:makaron 2-jajeczny kg 2200, makaron 5-jajeczny kg 900 Ilości zamawianego towaru uzależnione będą od bieżących potrzeb zamawiającego. Szczegóły zamówienia w zał. nr 3.1. i 3.2. do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15810000-9

Dodatkowe kody CPV: 15612100-2, 15851100-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: dostawy pieczywa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 90638.40
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Piekarnia Góralska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pcim 1389
Kod pocztowy: 32-432
Miejscowość: Pcim
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 91323.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 91323.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 91323.36
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: dostawy makaronów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17434.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. MARCO Marek Sproch
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rogoźnik 4A
Kod pocztowy: 34-471
Miejscowość: Ludznierz
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15918.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15918.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15918.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych