Ogłoszenie nr 510269994-N-2019 z dnia 10.12.2019 r.
Przedszkole w Stęszewie: Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615793-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedszkole w Stęszewie, Krajowy numer identyfikacyjny 63003275900000, ul. Janusza Korczaka   2, 62-060  Stęszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618134345, e-mail przedszkole@przedszkole-steszew.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
P-le/221-1/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów spożywczych na żywienie dzieci w Przedszkolu w Stęszewie z podziałem na części: Część I: Różne produkty spożywcze Cześć II: Warzywa, owoce, kiszonki, ryby wędzone Część III: Jaja, drób Część IV: Mrożonki owocowo-warzywne i produkty podobne Część V: Pieczywo, wyroby ciastkarskie Część VI: Ziemniaki Część VII: Produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne, wędliny Część VIII: Ryby mrożone Wymagania szczegółowe 1. Dostarczone wyroby powinny spełniać odpowiednie wymogi jakościowe dla żywienia w warunkach żywienia zbiorowego oraz muszą być zgodne z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywieniu (Dz.U. z dn. 2019 r., poz.1252 z zm) oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. 2. Towary powinny być dostarczane własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, a Wykonawca powinien w sposób elastyczny reagować na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości dostawy. 3. Poszczególne zamówienia cząstkowe będą składane przez Zamawiającego (osoby wskazane w umowie) telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Wykonawcę. 4. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w asortymencie i ilości zgodnej ze złożonym zamówieniem w dni robocze w godz. 6:00 – 14:00 z wyłączeniem dni świątecznych z możliwością zmiany wielkości zamówienia z 2-godzinnym wyprzedzeniem oraz z możliwością kilkukrotnych dostaw w ciągu dnia w uzgodnionych przez Zamawiającego godzinach. 5. Wykonawca dostarczy towary w zadeklarowanym czasie dostawy, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu zamówienia. 6. Towary będą dostarczane do budynku Przedszkola w Stęszewie ul. Janusza Korczaka 2. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobodnego zmniejszenia zadeklarowanych szacunkowych ilości każdej pozycji asortymentu bez konsekwencji prawnych i finansowych. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych dostaw pomiędzy pozycjami w przedmiocie zamówienia z zastrzeżeniem, iż wartość umowy nie ulegnie zmianie. 9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru, reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej wymiany na towar wolny od wad w ilościach zakwestionowanych przez Zamawiającego 10. Wykonawca dostarczy artykuły żywnościowe środkami transportu spełniającymi wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymogów sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności. Transport artykułów winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne, w tym dotyczące czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem. 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe. 12. Zamawiający dopuszcza towary o parametrach równoważnych nie gorszych niż zawarte w SIWZ i formularzach cenowych. 13. W cenie należy uwzględnić koszty związane z transportem i wniesieniem przedmiotu zamówienia do siedzib Zamawiającego (budynek przy ul. Janusza Korczaka 2). 14. Dostarczane artykuły winny być pierwszego gatunku, posiadać właściwe atesty i certyfikaty oraz ważne terminy przydatności do spożycia i cechy podane w SIWZ. 15. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 16. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 03142500-3, 03212100-1, 03220000-9, 15110000-2, 15131000-5, 15320000-7, 15331170-9, 15332200-6, 15551000-5, 15612000-1, 15800000-6, 15810000-9, 15200000-0, 15500000-3, 15610000-7, 15400000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Różne produkty spożywcze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 133510.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Kaczmarek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bukowska 20
Kod pocztowy: 62-060
Miejscowość: Stęszew
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 138702.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 138702.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 138702.05
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Warzywa, owoce i kiszonki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 47216.65
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: HANDEL Piotr Górecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Modrze ul. Kościuszki 1
Kod pocztowy: 62-060
Miejscowość: Stęszew
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 50759.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 50759.48
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50759.48
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Jaja, drób
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16188.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Rozbioru i Hurtownia Drobiu Bartosz Brzostowski, Michał Krupa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Sapowice ul. Bukowska 99
Kod pocztowy: 62-060
Miejscowość: Stęszew
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12190.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12190.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12190.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Mrożonki owocowo-warzywne i produkty podobne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 23889.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: REN Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Tartaczna 3
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10908.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10908.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21899.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Pieczywo, wyroby ciastkarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21859.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LEMIS S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Trzebawska 12
Kod pocztowy: 62-060
Miejscowość: Stęszew
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 21028.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21028.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21028.02
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Ziemniaki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9655.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gospodarstwo Rolne Kalemba Dariusz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Januszewice 25
Kod pocztowy: 62-066
Miejscowość: Granowo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9660.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9660.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9660.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Produkty zwierzęce, mięso, produkty mięsne, wędliny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48528.35
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakłady Mięsne Mielczarek Sp. z o.o. spółka komandytowa
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Komornicka 22/24
Kod pocztowy: 62-060
Miejscowość: Komorniki
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45798.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45798.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45798.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Ryby mrożone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28729.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: HANDEL Piotr Górecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Modrze ul. Kościuszki 1
Kod pocztowy: 62-060
Miejscowość: Stęszew
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25135.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25135.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30488.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych