Ogłoszenie nr 510133816-N-2020 z dnia 22.07.2020 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z podziałem na zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555095-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): bip.zgm.rybnik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Paruszowiec-Piaski z podziałem na zadania
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.2120.0017.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach mieszkalnych w dzielnicy Paruszowiec-Piaski niezbędnych Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania: Zadanie 1: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach przy ul. Por. K. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku Zadanie 2: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach przy ul. Por. K. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A, 9A w Rybniku’’ Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach przy ul. Por. K. Ogrodowskiego 1, 3, 5, 7, 9 w Rybniku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 70690.50
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Struktura PP Łukasz Zgliński
Email wykonawcy: pracownia.struktura@op.pl
Adres pocztowy: oś. Kochanowskiego 18/15
Kod pocztowy: 43-190
Miejscowość: Mikołów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 67650.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67650.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86715.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa centralnego ogrzewania wraz z dociepleniem części wspólnych w budynkach przy ul. Por. K. Ogrodowskiego 1A, 3A, 5A, 7A, 9A w Rybniku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 69552.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Struktura PP Łukasz Zgliński
Email wykonawcy: pracownia.struktura@op.pl
Adres pocztowy: oś. Kochanowskiego 18/15
Kod pocztowy: 43-190
Miejscowość: Mikołów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 66420.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66420.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 86346.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych