Ogłoszenie nr 510004659-N-2019 z dnia 09.01.2019 r.
Teatr "Ateneum" im. St.Jaracza: PRZEBUDOWA SALI ZJAZDOWEJ NA SALĘ WIDOWISKOWĄ TEATRU ATENEUM ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ZESPÓŁ GARDERÓB W BUDYNKU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8 W WARSZAWIE.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 643434-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500278005-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Teatr "Ateneum" im. St.Jaracza, Krajowy numer identyfikacyjny 1642536500000, ul. ul. Jaracza  2, 00378   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 625 37 96, e-mail zamowienia@teatrateneum.pl, faks 22 625 36 07.
Adres strony internetowej (url): https://teatrateneum.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA SALI ZJAZDOWEJ NA SALĘ WIDOWISKOWĄ TEATRU ATENEUM ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ZESPÓŁ GARDERÓB W BUDYNKU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8 W WARSZAWIE.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie Sali Zjazdowej na salę widowiskową Teatru Ateneum oraz pomieszczeń biurowych na zespół garderób w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, zlokalizowanego przy ul. Smulikowskiego 6/8 w Warszawie, obejmujące roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne, energo-elektryczne oraz części technologicznej w zakresie wykonania elementów mechaniki sceny, systemu oświetlenia estradowego, systemu multimedialnego oraz systemu elektroakustycznego. Pomieszczenia objęte przedmiotem zamówienia, obejmują łącznie powierzchnię równą 617,9 m2, w tym: 1) zespół garderób – 152,61 m2, 2) sala widowiskowa – 465,29 m2, oraz roboty w obszarze budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego, powiązanym infrastrukturalnie z Salą Zjazdową.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1

Dodatkowe kody CPV: 45223100-7, 45422000-1, 45421152-4, 45432100-5, 45421146-9, 45421110-8, 45422100-2, 45442100-8, 45450000-6, 45300000-0, 31000000-6, 45314000-1, 38653400-0, 32342400-6, 32351000-8, 32340000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zmieniono treść ogłoszenia o zamówieniu w dwóch ogłoszeniach: zmieniono treść ogłoszenia: X ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.11.2018 r. pod nr 500271869-N-2018 X ogłoszenie o zmianie ogłoszenia/sprostowaniu ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2018 r. pod nr 500278005-N-2018. Zamówienie składa się z 2 części. Cześć 2 zamówienia (dostawa wraz z montażem okotarowania sceny (kurtyny, paludamenty, zasłony i zastawki) oraz dedykowanych do okotarowania mechanizmów i urządzeń (aparat kurtynowy, rolosy okienne, zastawki teatralne, wieszaki kulisowe)) zostanie udzielona w odrębnym postępowaniu.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: PRZEBUDOWA SALI ZJAZDOWEJ NA SALĘ WIDOWISKOWĄ TEATRU ATENEUM ORAZ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA ZESPÓŁ GARDERÓB W BUDYNKU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO, ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8 W WARSZAWIE.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Teatr Ateneum (Zamawiający), działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – tekst jednolity), unieważnił przedmiotowe postępowanie w całości. Zgodnie z ww. przepisem, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 7 992 557,82 zł. Najniższa cena oferty złożonej w postępowaniu wynosi 10 361 245,16 zł. Zamawiający nie jest w stanie przeznaczyć dodatkowych środków na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych