Ogłoszenie nr 510117628-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Warszawski Uniwersytet Medyczny: Usługa pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na studia Wydziału Lekarskiego, prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w podziale na pakiety

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542947-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 00028891700000, ul. Żwirki i Wigury   61, 02-091  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225720366, 225720373, e-mail aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl, faks 225720363.
Adres strony internetowej (url): https://wum.ezamawiajacy.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na studia Wydziału Lekarskiego, prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w podziale na pakiety
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AEZ/S-047/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem umowy jest usługa pozyskiwania kandydatów do rekrutacji na 6-letnie studia medyczne Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzone w języku angielskim, zwane są dalej także łącznie „studiami w języku angielskim”: Pakiet 1 - z obszaru Izraela, Pakiet 2 - z obszaru Skandynawii oraz z Niemiec i Wielkiej Brytanii, o ile kraje te pozostają w ofercie Wykonawcy zainteresowanego realizacją zamówienia objętego Pakietem 1 lub Pakietem 2, na warunkach określonych we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za pozyskanie przez Wykonawcę efektywnie zrekrutowanego studenta na studia w języku angielskim, na zasadach określonych we Wzorze umowy. 3. Pod pojęciem efektywnie zrekrutowanego studenta na studia w języku angielskim rozumie się kandydata na studia pozyskanego przez Wykonawcę, wobec którego spełnione zostały łącznie następujące warunki: 1) kandydat został zakwalifikowany na studia w języku angielskim przez Komisję Rekrutacyjną Zamawiającego, 2) kandydat dopełnił procedur rekrutacyjnych, 3) kandydat wpłacił w terminie pierwszą ratę opłaty za I rok tych studiów w wymaganej przez Zamawiającego wysokości i wpływ tej opłaty potwierdził Zamawiający, 4) kandydat podjął studia w języku angielskim. 4. Za efektywne pozyskanie studenta nie uznaje się przypadków, gdy student został ponownie zakwalifikowany przez Komisje Rekrutacyjną WUM po uprzednim skreśleniu z listy studentów. 5. W ramach obowiązków wynikających z umowy Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 1) międzynarodowej promocji i marketingu Zamawiającego, a w szczególności prowadzonych przez Zamawiającego studiów w języku angielskim, na targach edukacyjnych oraz poprzez strony internetowe i inne media przy wykorzystaniu broszur, ulotek i innych materiałów promocyjnych zaakceptowanych i dostarczonych przez Zamawiającego, Na koniec roku kalendarzowego Wykonawca prześle raport przeprowadzonych ww. czynności marketingowo-promocyjnych, 2) informowania kandydatów na studia o charakterystyce studiów w języku angielskim prowadzonych przez Zamawiającego i odpłatnościach z nimi związanych oraz o kosztach utrzymania w Polsce, 3) informowania kandydatów o warunkach rekrutacji stawianych przez Komisję Rekrutacyjną Zamawiającego na studia w języku angielskim, 4) przeprowadzenia wstępnej procedury kwalifikacyjnej, 5) udzielania kandydatom odpowiedzi i wyjaśnień na pytania dotyczące studiów w języku angielskim prowadzonych przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących warunków rekrutacji na te studia, 6) pouczenia kandydatów o wysokościach i terminach opłat za studia w języku angielskim oraz zasadach wnoszenia opłat za te studia, 7) przedstawiania kandydatom na studia regulaminu studiów w języku angielskim prowadzonych przez Zamawiającego oraz programu nauczania na tych studiach, 8) dołożenia należytej staranności, aby wszyscy studenci Zamawiającego - pozyskani przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy - przybywający do Polski posiadali odpowiednie badania medyczne, szczepienia oraz ubezpieczenia zdrowotne, obejmujące okres ich studiów medycznych w Polsce, 9) zatrudniania przynajmniej jednej osoby władającej biegle językiem angielskim oraz językiem oficjalnym kraju lub językiem jednego z krajów, w przypadku grupy krajów, z którego będą rekrutowani studenci, 10) udzielenia kandydatom na studia w języku angielskim wszelkich wyjaśnień dotyczących prawidłowego i kompletnego wypełnienia internetowego formularza aplikacyjnego (zgłoszeniowego) dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego, zapewnienia tym kandydatom pomocy niezbędnej do bezbłędnego i kompletnego wypełnienia tego formularza oraz sprawowania kontroli nad jego kompletnym i bezbłędnym wypełnieniem przez kandydatów, 11) przekazania Zamawiającemu wymaganych dokumentów zakwalifikowanych kandydatów najpóźniej do dnia 31 lipca każdego roku obowiązywania umowy, 12) zapewnienie efektywnie zrekrutowanemu kandydatowi na studia w języku angielskimi pomocy przy organizacji wyjazdu do Polski w celu podjęcia tych studiów, w szczególności pomoc przy uzyskaniu wizy, zorganizowaniu spraw socjalnobytowych, pomoc w zakwaterowaniu, itp., 13) organizacji egzaminu wstępnego na terytorium kraju pochodzenia studentów, na wniosek Zamawiającego, 14) wspieraniu Zamawiającego w uzyskaniu i utrzymaniu akredytacji w krajach z obszaru prowadzonej rekrutacji dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia publicznego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 79600000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Kandydaci z obszaru Izraela, Niemiec i Wielkiej Brytanii (o ile dotyczy)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 562248.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OME Medical Education Academy UG (haftungsbeschränkt)
Email wykonawcy: office@premedicine-berlin.de
Adres pocztowy: Friedrichstr. 191
Kod pocztowy: 10-117
Miejscowość: Berlin
Kraj/woj.: Niemcy

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: DE
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 123300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 123300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 123300.00
Waluta: EUR
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Kandydaci z obszaru Skandynawii, Niemiec i Wielkiej Brytanii (o ile dotyczy)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 337350.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OME Medical Education Academy UG (haftungsbeschränkt)
Email wykonawcy: office@premedicine-berlin.de
Adres pocztowy: Friedrichstr. 191
Kod pocztowy: 10-117
Miejscowość: Berlin
Kraj/woj.: Niemcy

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
tak
Skrót literowy nazwy państwa: DE
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 73980.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 73980.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73980.00
Waluta: EUR
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych