Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500026310-N-2017 z dnia 11-09-2017 r.
Centrum Nauki Kopernik: Prace budowlane polegające na remoncie izolacji i ścian w celu likwidacji wilgoci na poziomie -1 budynku CNK

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547807-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Nauki Kopernik, Krajowy numer identyfikacyjny 14060331300000, ul. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie  20, 00390   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 596 41 11, e-mail przetargi@kopernik.org.pl, faks 22 596 41 13.
Adres strony internetowej (url): www.kopernik.org.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Kultury wpisana do RIK
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prace budowlane polegające na remoncie izolacji i ścian w celu likwidacji wilgoci na poziomie -1 budynku CNK
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZP/ZP/11/2017/CNK/MSi
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje 1) Kompleksowy remont izolacji i ścian w celu likwidacji wilgoci na poziomie -1 Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane naprawcze w budynku Centrum Nauki Kopernik: a) iniekcyjna naprawa rys na ścianach o łącznej długości ok.7,75 m: b) iniekcyjne uszczelnienie 8 korków (8 iniektorów); c) uszczelnienie 6 przejść rur instalacyjnych i kabli przez ściany piwniczne i strop, pomieszczeniu technicznym na poziomie parkingu przy szybie windy oraz przy zbiornikach zapasu wody instalacji tryskaczowej, d) skucie istniejących tynków gipsowych na ścianach (do wysokości 80 cm od poziomu posadzki) w pomieszczeniach: i zastąpienie ich nowymi tynkami renowacyjnymi – łącznie 376,95 m2, e) uszczelnienie dylatacji pomiędzy posadzką a płytą fundamentową na wjeździe do garażu za elastycznej masy dylatacyjnej i taśmy dylatacyjnej (6,82 m), f) sprawdzenie szczelności dwóch zbiorników zapasu wody instalacji tryskaczowej (330 m3 oraz 540 m3) metodą potencjału pola i ich doszczelnienie, g) remont odwodnienia liniowego ACO wzdłuż bramy wjazdowej do garażu o długości 6,82 m, 2) Prace będą wykonane w oparciu o dokumentację projektową będącą załącznikami do SIWZ. Zakres prac dot. wykonania uszczelnienia ściany zewnętrznej wzdłuż Planetarium na odcinku 10 m, nie wchodzi w zakres prac objęty tym postępowaniem. 3) Roboty budowlane należy wykonać w sposób nie utrudniający funkcjonowania budynku. Prace ingerujące w bieżące funkcjonowanie Centrum Nauki Kopernik mogą być prowadzone w niedzielę od godziny 20.00 do wtorku do godziny 8.00 oraz w pozostałe dni tygodnia od godziny 20.00 do godziny 8.00. Prace wykończeniowe o małym natężeniu hałasu wewnątrz remontowanych pomieszczeń w dniach od wtorku do niedzieli w godzinach 8.00-20.00. Zamawiający zastrzega możliwości zmiany godzin w przypadku organizowania na terenie CNK imprez specjalnych lub zmiany godzin funkcjonowania CNK.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45320000-6

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 164778.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Konserwacji Zabytków OWCZAREK Krzysztof Owczarek
Email wykonawcy: kris.owczarek@bkz.waw.pl
Adres pocztowy: ul. Złotej Wilgi 8 lok. 101
Kod pocztowy: 03-982
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 164778.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 164778.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 279912.06
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych