Ogłoszenie nr 500135772-N-2018 z dnia 14-06-2018 r.
Urząd Gminy: Budowa przystani Kajakowej na rzece Motława w miejscowości Wróblewo na terenie gminy Suchy Dąb zgodnie z projektem „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8.Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8.Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566626-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 19052787200000, ul. ul. Gdańska  17, 83022   Suchy Dąb, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 828 620, e-mail skarbnik@suchy-dab.pl, faks 586 828 685.
Adres strony internetowej (url): https://www.suchy-dab.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa przystani Kajakowej na rzece Motława w miejscowości Wróblewo na terenie gminy Suchy Dąb zgodnie z projektem „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły” dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8.Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.5.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przystani kajakowej w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Konwersja. Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. 2. Projekt inwestycyjny składa się z jednego zadania Planowane do wykonania zadanie obejmuje swoim zakresem działki: nr 86, 60/3, 60/4, 107 obręb Wróblewo, gmina Suchy Dąb i polega na: • Budowie pomostu pływającego o długości 12m i szerokości 2,4m (Pomost pływający wykonany zostanie na bazie elementów FPS o konstrukcji nośnej ze stali cynkowej. Pokład wykonany zostanie z desek sosnowych ryflowanych impregnowanych ciśnieniowo) • Budowę przyczółka (długość konstrukcji w planie: 120cm, szerokość konstrukcji w planie: 30cm, Zgodnie z projektem konstrukcyjnym wraz z trapem (o szerokości 2m i długości 6m z obustronnymi poręczami. Obiekt pływający powinien odpowiadać wymaganiom budowy, jego stałych urządzeń i wyposażenia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z art. 27 ust. 1 i 4 ustawy żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r poz.2128). Dokumentem stwierdzającym spełnienie powyższych wymagań jest dokument bezpieczeństwa statku tj. uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej, wydane na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o żegludze śródlądowej. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych określa § 9 ust. 4 i 5 zarządzenia dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku z dnia 13 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2007 r Nr 84, poz. 1300) – zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ. • Wykonanie placu do rozładunku kajaków, dojazd do przystani wraz z miejscami parkingowymi (Projektuje się utwardzenie dojazdu do placu rozładunku kajaków oraz miejsca postojowe płytami typu MEBA. Ponadto przewiduje się wzmocnienie nawierzchni trawiastej placu rozładunku kajaków siatką nylonową oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej łączącego projektowaną przystań kajakową z istniejącym punktem odpoczynku turystów na szlaku Mennonickim. Konstrukcja miejsc parkingowych i dojazdu: - płyty ażurowe typu MEBA 60x40x10 - zasypka otworów ażurowych grys 2/5mm - podsypka cementowo – piaskowa ¼, gr. 5cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0,/31.5mm gr 8cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0,/63mm gr 12cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm Konstrukcja chodnika: - kostka betonowa gr 6cm - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr 4cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0,63mm gr 15cm - warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm Konstrukcja placu rozładunku kajaków: - trawnik z rolki lub siewu - warstwa wyrównawcza np. Netlon R400 gr 1,5cm - nawierzchnia wzmocniona włóknami polipropylenowymi np. Netlon ATS gr. 15cm - grunt rodzimy UWAGA! stosować tylko systemowe rozwiązania. • Ustawienie małej architektury w tym: suszarka do kajaków, ławki, śmietnik, tablica informacyjno-promocyjna obustronna (treść tablicy stanowi załącznik nr 13 do SIWZ) • oznakowanie szlaku (drogowe i wodne) – dodatkowe opracowanie projektowe i dokumentacja stanowiącą załączniki nr 9, 10, 11, 12, 14, 16 i 17 do SIWZ. 3. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową na podstawie której realizowane będzie wykonanie robót. 4. Przedmiot zamówienia objęty jest kodem: 45248400-1 – Roboty budowlane w zakresie przystani 5. Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem infrastrukturalnym, na które Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8.Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna na którą składa się: Projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót, projekt docelowej organizacji ruchu, geotechniczne warunki posadowienia, system znakowania rzek – aktualizacja, Szczegółowe Wymagania W Zakresie Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Związanych Z Oznakowaniem Wodnym I Znakami Informacyjnymi W Ramach Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, Szczegółowe Wymagania W Zakresie Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Związanych Z Oznakowaniem Drogowym, W Ramach Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, rysunki, wszelkie niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie, wymagane odrębnymi przepisami oraz inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania. 8. Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem /minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe/ Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 9. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i załączoną dokumentacją techniczną. 10. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących: prace ziemne ręczne, prace ziemne mechaniczne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zagęszczanie podłoża, wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych, wzmocnienie nawierzchni trawiastej, wykonanie fundamentów betonowych, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych, montaż drewnianych elementów małej architektury, montaż pomostu, przyczółku i trapu, oczyszczenie terenu, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. W projekcie umowy – załącznik do SIWZ zawarte zostały zasady dotyczące: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 11. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45248400-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych