Ogłoszenie nr 510141838-N-2020 z dnia 31-07-2020 r.
Urząd Gminy w Żaganiu: „Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5m³ wraz z systemem rozsączania dla budynku nr 24 oraz biblioteki i świetlicy gminnej w m. Rudawica, dz. nr 349/2, 349/6, 349/9, gm. Żagań”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550909-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Żaganiu, Krajowy numer identyfikacyjny 000542184, ul. Armii Krajowej  9, 68-100  Żagań, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 777 021, e-mail urzad@gminazagan.pl, faks 683 772 336.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminazagan.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5m³ wraz z systemem rozsączania dla budynku nr 24 oraz biblioteki i świetlicy gminnej w m. Rudawica, dz. nr 349/2, 349/6, 349/9, gm. Żagań”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZP.271.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
budowa przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem rozsączania oraz elektryczną instalacją zasilającą, dla budynku mieszkalnego nr 24 oraz biblioteki i świetlicy gminnej w miejscowości Rudawica. Projektowany system kanalizacyjny, zapewni właściwy sposób oczyszczania i odprowadzania ścieków do odbiornika (gruntu), zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, (Dz.U. 2019, poz. 1311). Teren inwestycji obejmuje działki o numerach ewidencyjnych: 349/2, 349/6 oraz 349/9, stanowiących własność Inwestora, tj. Gminy Żagań. Zagospodarowanie terenu, polegać będzie na montażu następujących elementów systemu kanalizacyjnego: 1) montaż kanałów grawitacyjnych i studni kanalizacyjnych doprowadzających ścieki z budynków do oczyszczalni. Kanały kanalizacyjne zostaną wykonane z rur PVC-u o średnicy Ø200mm i Ø160mm. Na trasie kanalizacji, w miejscach zmiany kierunku oraz połączeń kanałów, zaprojektowano studnie tworzywowe o średnicy DN400 (szt. 2) oraz betonowe studnie kanalizacyjne o średnicy DN1000 (szt. 3); Całkowita długość projektowanej kanalizacji z rur PVC-u wynosi 91,00m, w tym: 41,70m o średnicy Ø200mm, oraz 49,30m o średnicy Ø160mm (w tym 26,60m rur SN12). 2) montaż w wykopie, zbiornika biologicznej oczyszczalni ścieków z wyposażeniem, wykonanego z GRP - żywicy poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym. Powierzchnia zabudowy 8,5 m2. Zbiornik, należy lokalizować 15 m od okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 7,5 m od granic nieruchomości; 3) montaż odbiornika oczyszczonych ścieków - skrzynki rozsączające wykonane z PVC-U, ułożone jednowarstwowo, powierzchnia zabudowy 11,52 m2, minimalna odległość ułożenia skrzynek od granicy nieruchomości wynosi 2,0m; 4) montaż w linii ogrodzenia oczyszczalni, szafki sterowniczej oczyszczalni; 5) montaż linii kablowej YKY 3x6mm2, od rozdzielni w budynku biblioteki do szafki sterowniczej oczyszczalni o długości 80m; 6) montaż ogrodzenia panelowego na podmurówce z płyty betonowej (zabezpieczenie pokrywy oczyszczalni przed uszkodzeniem oraz zabezpieczenie przed dostępem do oczyszczalni dla osób nieupoważnionych. Wysokość ogrodzenia 1,2m; 7) utwardzenie terenu wewnątrz ogrodzenia kostką betonową typu POLBRUK z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, powierzchnia utwardzenia 15,60m.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 149609.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: IT PARTNER Piotr Wlazło
Email wykonawcy: p.wlazlo@itpartner.zagan.pl
Adres pocztowy: ul. Bracka 13
Kod pocztowy: 68-100
Miejscowość: Żagań
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 108367.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 108367.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 148767.54
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych