Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510182434-N-2019 z dnia 30-08-2019 r.
Urząd Gminy: Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Suchy Dąb do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Suchy Dąb i placówek specjalnych zlokalizowanych poza terenem Gminy Suchy Dąb, oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania, w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586002-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 19052787200000, ul. ul. Gdańska  17, 83-022  Suchy Dąb, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 828 620, e-mail skarbnik@suchy-dab.pl, faks 586 828 685.
Adres strony internetowej (url): https://suchy-dab.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Suchy Dąb do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Suchy Dąb i placówek specjalnych zlokalizowanych poza terenem Gminy Suchy Dąb, oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania, w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.01.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu gminy Suchy Dąb do szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Suchy Dąb i placówek specjalnych zlokalizowanych poza terenem Gminy Suchy Dąb, oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania, w okresie od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV: 60140000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dowożenie i opieka uczniów zamieszkałych w miejscowościach: Wróblewo, Grabiny- Zameczek, Osice, Krzywe Koło, Krzywe Koło Osiedle, Steblewo, Koźliny, Koźliny „Osiedle”, Ostrowite do Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie i Szkoły Podstawowej w Koźlinach oraz ich odwożenie do miejsca zamieszkania, na podstawie zakupu biletów miesięcznych, w okresie trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych tj. 2 września 2019 do 26 czerwca 2020 r. Przewidywana liczba uczniów dla których zostaną zakupione bilety mies.171
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 151867.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  3
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ GDAŃSK Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 12
Kod pocztowy: 80-802
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 164016.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13325.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 293428.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dowożenie i opieka podczas przewozu uczniów niepełnosprawnych do: - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego OREW PSONI Koło w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 71 C; - Zespół Szkół Specjalnych w Warczu, - Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach 1 - Szkoła Podstawowa nr 9 Specjalna ul. Grunwaldzka 1, Tczew, oraz odwożenie ich do miejsca zamieszkania. Dowóz i odwóz będzie obejmował uczniów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Brak załączonej oferty na platformie ezamawiający Gminy Suchy Dąb.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych