Ogłoszenie nr 510427360-N-2021 z dnia 07.04.2021 r.
Powiat Wołowski: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 774024-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Wołowski, Krajowy numer identyfikacyjny 93193480000000, ul. pl. Piastowski  2, 56-100  Wołów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 805 901, e-mail zamowienia@powiatwolowski.pl, faks 713 805 900.
Adres strony internetowej (url): www,powiatwolowski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZD.272.25.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Nazwa zadania: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E”. 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca zakup i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla poniżej wymienionych jednostek organizacyjnych: Część I Jednostki organizacyjne Powiatu Wołowskiego: 1) Starostwo Powiatowe w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, 2) Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 10, 56-100 Wołów, 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 24, 56-100 Wołów, 4) Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 56-100 Wołów, 5) Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny, 6) Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, ul. Spacerowa 1, 56 – 100 Wołów 7) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56 – 100 Wołów. Część II 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać odrębnie faktury na każdą w/w jednostkę organizacyjną. 3. Przewidywana ilość: 10 punktów poboru gazu - zgodnie z załącznikiem nr 5A do SIWZ oraz 3 punktów poboru gazu - zgodnie z załącznikiem nr 5B. 4. Łączną ilość paliwa gazowego, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do punktów poboru określonych w załączniku nr 5A i 5B do SIWZ szacuje się 5 425 289 kWh (dla części I - 3 126 029 kWh i dla części II - 2 299 260 kWh). Powyższa wartość wolumenu gazu jest wartością szacowaną i może ulec zmianie. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych innych niż te wynikające z ilości zużytego gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 5. Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załączniki do SIWZ: zał. nr 4A i 4B (Istotne postanowienia umowy) oraz zał. nr 5A i 5B (Lista obiektów Zamawiającego). 6. Zamawiający informuje, że dla wszystkich punktów poboru, ewentualna procedura zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, przeprowadzona będzie po raz kolejny. 7. Aktualna umowa kompleksowa obowiązuje do dnia 30.04.2021 r. 8. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony od dnia 01.05.2021 r. do dnia 30.04.2022 r. 9. Warunkiem rozpoczęcia dostaw w terminie wskazanym w pkt 8, jest wygaśnięcie obowiązujących umów i skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 10. Oświadczenia w sprawie przeznaczenia zakupionego gazu, dla potrzeb podatku akcyzowego, zostaną przekazane Wykonawcy przy podpisywaniu umów. 11. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia. 12. Wykonawca powinien posiadać aktualna umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (chyba, że sam jest operatorem), działającą na terenie Zamawiającego i umożliwiającą sprzedaż paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej do punktów poboru. 13. Obecnie sprzedaż paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego realizowana jest w oparciu o umowy kompleksowe z: 1) Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Heweliusza 9, 80 – 890 Gdańsk – dla część I 2) PEiGN – dla część II 14. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 44. 15. Kody Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (kod CPV): 09123000-7 Gaz ziemny 65210000-8 Przesył gazu
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7

Dodatkowe kody CPV: 65210000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Jednostki organizacyjne Powiatu Wołowskiego:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 439283.88
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
Email wykonawcy: dorota.butkiewicz@fortum.com
Adres pocztowy: ul. Heweliusza 9
Kod pocztowy: 80-890
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 554095.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 554095.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 595213.06
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 384380.20
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Fortum Marketing and Sales Polska S.A.
Email wykonawcy: dorota.butkiewicz@fortum.com
Adres pocztowy: ul. Heweliusza 9
Kod pocztowy: 80-890
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 380130.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 380130.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 416980.80
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych