Ogłoszenie nr 510430246-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
SZPITAL POWIATOWY w PSZCZYNIE prowadzony przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. : Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych w ilości nie większej niż 50 kg na jeden odbiór, realizowane na rzecz Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych w Pszczynie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
SZPITAL POWIATOWY w PSZCZYNIE prowadzony przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. , Krajowy numer identyfikacyjny 27658125300000, ul. Witolda Antesa   11, 43-200  Pszczyna, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 214 83 01, e-mail zamowienia.szpital@powiat.pszczyna.pl, faks 32 214 83 02 .
Adres strony internetowej (url): https://www.szpital.pszczyna.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sp. z o.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych w ilości nie większej niż 50 kg na jeden odbiór, realizowane na rzecz Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych w Pszczynie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CRU.CP 112/2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych w ilości nie większej niż 50 kg na jeden odbiór, realizowane na rzecz Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych w Pszczynie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90524400-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych w ilości nie większej niż 50 kg na jeden odbiór, realizowane na rzecz Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych w Pszczynie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24840
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm ider Konsorcjum: SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Koksownicza 16
Kod pocztowy: 43-523
Miejscowość: Dabrowa Górnicza
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Konsorcjant: Sylwia Żak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FOREST” Sylwia Żak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 31/9
Kod pocztowy: 43-100
Miejscowość: Tychy
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26827.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26827.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26827.20
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych