Ogłoszenie nr 510538211-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
Urząd Miejski w Zabłudowie: Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582279-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Zabłudowie, Krajowy numer identyfikacyjny 53102200000000, ul. Rynek  8, 16-060  Zabłudów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 188 100, e-mail gospodarka@zabludow.pl, faks 085 7188100 w. 44.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - etap IV
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.19.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów. 2. Realizacja przedmiotowego zamówienia obejmuje rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów, w tym budowę ujęcia wody /SW3/ na dz. nr geod. 204/2 obręb Kuriany i likwidację ujęcia wody /SW2/ na dz. nr geod. 190/4 obręb Kuriany, przebudowę systemu odprowadzenia wód popłucznych na dz. nr geod. 203,334/2, 204/2 obręb Kuriany, budowę przepompowni na sieci wodociągowej z lokalizacją na dz. nr geod. 68/2 obręb Rafałówka, przebudowę oczyszczalni ścieków w Białostoczku na dz. nr geod. 521/51 obręb Halickie. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania: 3.1. Zadanie 1: Budowa ujęcia wody (SW3) w Kurianach i likwidacja ujęcia wody (SW2) SUW Kuriany. Inwestycja obejmuje: a) Projektowanie: • wykonanie projektu robót geologicznych aktualizacji zasobów eksploatacyjnych, w tym wykonania otworu studziennego SW3, • sporządzenie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w tym obudowy studni SW3 • sporządzenie operatu wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych studni SW2 • projekt robót geologicznych na likwidację otworu studziennego SW 2. b) Roboty budowlane: • wykonanie otworu studziennego SW 3 wraz z niezbędnymi badaniami hydrogeologicznymi, • wykonanie urządzeń wodnych, tj. obudowy studni SW 3 wraz z głowicą oraz montażem pompy głębinowej • likwidacja studni SW 2 łącznie z obudową • sporządzenie dokumentacji geologicznej z likwidacji studni SW 2. 3.2. Zadanie 2: Przebudowa systemu odprowadzenia wód popłucznych ze stacji wodociągowej w Kurianach (SUW Kuriany). Inwestycja obejmuje: a) Projektowanie: • sporządzenie operatu wodnoprawnego • sporządzenie projektu budowlanego • sporządzenie projektu wykonawczego b) Roboty budowlane: • budowa rurociągu PCV Ṩ 200 • posadowienie studni chłonnych Ṩ 2000. • budowa ogrodzenia ze stalowych paneli ogrodzeniowych o wys. 1,5 m. 3.3. Zadanie 3: Budowa przepompowni na ujęciu Kuriany z lokalizacją w miejscowości Rafałówka. Inwestycja obejmuje: a) Projektowanie: • sporządzenie projektu budowlanego, • sporządzenie projektu wykonawczego, b) Roboty budowlane: • wykonanie płyty fundamentowej, • zakup i montaż pompowni ze zbiornikiem wyrównawczym o poj. 100 m³ z agregatem prądotwórczym 30 kW • budowa ogrodzenia z bramką o wys. 1,5 m. 3.4. Zadanie 4: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Białostoczku polegająca na instalacji kopuły zapachowej. Inwestycja obejmuje: a) Projektowanie: • sporządzenie projektu budowlanego, • sporządzenie projektu wykonawczego, b) Roboty budowlane: • zakup i instalacja kopuły zapachowej. 4. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń oraz innych dokumentów wymaganych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 8 do SIWZ) wraz z załącznikami: • Załącznik nr 8.1. Lokalizacja ujęcia wodnego w SUW Kuriany /Nr3/ do budowy • Załącznik nr 8.2. Lokalizacja ujęcia wodnego SUW Kuriany /Nr 2/ do likwidacji • Załącznik nr 8.3. Lokalizacja systemu odprowadzenia wód popłucznych z SUW Kuriany • Załącznik nr 8.4. Lokalizacja pompowni wody w miejscowości Rafałówka • Załącznik nr 8.5. Lokalizacja przebudowy oczyszczalni ścieków w Białostoczku • Załącznik nr 8.6. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia cz. 1 • Załącznik nr 8.6. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia cz. 2 • Załącznik nr 8.7. Obudowa studni wierconej SW-2 • Załącznik nr 8.8. Studzienka chłonna • Załącznik nr 8.9. Zabudowa oczyszczalni w Białostoczku. 6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45200000-9, 45100000-8, 45112200-7, 45330000-9, 45220000-5, 45232460-4, 45222000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa ujęcia wody (SW3) w Kurianach i likwidacja ujęcia wody (SW2) SUW Kuriany
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 360162.60
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: DBM Daniel Borowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 12
Kod pocztowy: 17-220
Miejscowość: Narewka
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Inżynieryjnych "Maliszewski" Kazimierz Maliszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 443000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 443000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 473500.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Przebudowa systemu odprowadzenia wód popłucznych ze stacji wodociągowej w Kurianach (SUW Kuriany)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 87804.88
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AQUA-SOFT S.C. K. Łukaszewicz, E. Łukaszewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przędzalniana 8
Kod pocztowy: 15-688
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 108000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14000.07
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 108000.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Budowa przepompowni na ujęciu Kuriany z lokalizacją w miejscowości Rafałówka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 422764.23
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AQUA-SOFT S.C. K. Łukaszewicz, E. Łukaszewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przędzalniana 8
Kod pocztowy: 15-688
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 520000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 480000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 651654.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Białostoczku polegająca na instalacji kopuły zapachowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 73000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: W.T. Mieczysław Wiśniewski, Katarzyna Wiśniewska S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Białostoczek 9
Kod pocztowy: 15-592
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 89790.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 89790.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89790.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych