Ogłoszenie nr 510007137-N-2020 z dnia 14.01.2020 r.
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek": Zapytanie o cenę - mięso i produkty mięsne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek", Krajowy numer identyfikacyjny 15021490500000, ul. ul. 74 GPP  2, 42-700  Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3531105 w.308, e-mail bmazurkiewicz@op.pl, faks 343 531 126.
Adres strony internetowej (url): www.dpszameczek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zapytanie o cenę - mięso i produkty mięsne
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Boczek surowy b/k kg 10 Karczek b/k kg 80 Kości wędzone kg 15 Kości ze schabu/ karczku kg 15 Łopatka b/k kg 650 Mięso mielone wieprzowo- wołowe kg 30 Ozorki wieprzowe kg 30 Rolady wieprzowe kg 80 Szynkówka b/k kg 100 Schab b/k kg 120 Słonina biała kg 110 Słonina wędzona kg 15 Wątróbka wieprzowa kg 60 Żeberka wieprzowe (chude) kg 60 Pręga wołowa b/k kg 40 Wołowina rosołowa z/k kg 5 Baleron kg 35 Bułczanka w jelicie kg 60 Blok szynkowy kg 35 Boczek wedzony (bez żeber) kg 280 Frankfurterki surowe kg 80 Kaszanka w jelicie kg 60 Kiełbasa biała, parzona kg 60 Kiełbasa grillowa kg 30 Kiełbasa podsuszana typu żywiecka, krakowska kg 50 Kiełbasa gruba kanapkowa typu kminkowa, dębicka, wieprzowa, szynkowa kg 50 Szynka/ blok z warzywami kg 60 Kiełbasa mortadela, bez dodatków kg 120 Kiełbasa śląska kg 150 Kiełbasa zwyczajna kg 300 Kiełbaski typu wiedeńskie kg 80 Kiełbaski typu popularne/ winerki kg 80 Kiełbaski drobiowe kg 60 Kiełbaski typu debreczyńskie kg 60 Metka cebulowa kg 15 Metka tatarska kg 15 Metka wędzona/ łososiowa kg 15 Mielonka śniadaniowa/ turystyczna kg 40 Parówki drobiowe kg 60 Parówki wieprzowe kg 60 Parówki grube/ kiełbasa parówkowa kg 60 Pasta szynkowo- boczkowa kg 60 Pasztet borowikowy/ w naturalnym flaku kg 20 Pasztet w naturalnym flaku kg 50 Pasztet pieczony kg 60 Pasztet wędzony kg 30 Pieczeń drobiowa kg 40 Pieczeń typu śniadaniowa/ rzymska kg 60 Polędwica/ szynka drobiowa kg 40 Salami kg 20 Salceson ozorkowy kg 30 Szynka typu chłopska kg 15 Szynka typu ogonówka kg 15 Szynka typu wiejska kg 15 Szynka typu golonkowa kg 15
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15100000-9

Dodatkowe kody CPV: 15113000-3, 15131130-5, 15131135-0, 15131400-9, 15131310-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 47795.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MASARNIA BOROWE J.B.PLUTA SPÓŁKA JAWNA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Długa 114
Kod pocztowy: 42-133
Miejscowość: BOROWE
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 47795.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47795.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 48670.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytanie o cenę  na podstawie art. 70  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest żywność – mięso i produkty mięsne czyli dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych