Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500120698-N-2018 z dnia 29-05-2018 r.
Zespół Szkół: 1.1. Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów 1.2. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534815-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół, Krajowy numer identyfikacyjny 3251400000, ul. ul. Kolonialna  13, 59140   Chocianów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 185 166, e-mail chzs@poczta.onet.pl, faks 768 185 166.
Adres strony internetowej (url): www.zschocianow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1.1. Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów 1.2. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach projektu pn.: „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Z.Szk/231/83/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest 1.1. Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów (w ramach zadania nr 4 Projektu) 1.2. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego (w ramach zadania nr 6 Projektu) 2. Uwaga: Ww. przedmiot zamówienia jest CZĘŚCIĄ Zadań nr 4 i 6 Projektu. Zadania nr 4 i 6 obejmują również kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkól w Polkowicach – stanowią one odrębne postępowania przetargowe ogłaszane przez ZS w Polkowicach. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące części: KURSY SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW Część 1. Uprawnienia elektryczne do 1kV, Część 2. Operator wózków jezdniowych, Część 3. Magazynier Część 4. AutoCad – poziom podstawowy, Część 5. Barmański 1-go stopnia, Część 6. Baristyczny 1-go stopnia, Część 7. Kelnerski Część 8. Animator czasu wolnego Część 9. Zarządzanie flotą samochodową, SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Część 10: Podstawy nowoczesnej elektrohydrauliki Część 11: Przemysłowe zastosowania mechatroniki Część 12: Podstawy technik regulacji Część 13: Podstawy inżynierii elektrycznej i napędów elektromechanicznych Część 14: 2-częsciowy kurs EgdeCAM Część 15: 2-częsciowy kurs GRAFCET i FluidSIM Część 16: Eksploatacja układów pneumatycznych i elektropneumatycznych Część 17: Przemysłowe zastosowania napędów elektromechanicznych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 80000000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: kurs operator wózków jezdniowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13705.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Szkoleń MIKO sp z o.o.
Email wykonawcy: wwkowalczyk@op.pl
Adres pocztowy: Rosochy 43a
Kod pocztowy: 46-320
Miejscowość: Praszka
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13065.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13065.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17286.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych