Ogłoszenie nr 510397343-N-2021 z dnia 07.01.2021 r.
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach: „Świadczenie serwisu i bieżącej konserwacji systemów autorstwa firmy TBD SI w 2021 roku”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 51426500000000, ul. Aleja IX Wieków Kielc  3, 25-516  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 34 21 337, e-mail sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl, faks 41 34 30 696.
Adres strony internetowej (url): www.kielce.uw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Świadczenie serwisu i bieżącej konserwacji systemów autorstwa firmy TBD SI w 2021 roku”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AG.I.272.1.25.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisu autorskiego i bieżącej konserwacji systemów informatycznych autorstwa firmy TBD Systemy Informatyczne: - TBD-FK „Finanse i Księgowość” - TBD–MK „Mandaty Karne” - PKZP „Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa” - TBD-AZ „Archiwum Zakładowe” - e-CRU „Elektroniczny Centralny Rejestr Umów” - TBD-ST „Środki Trwałe” - TBD-ZT „Magazyn Zaopatrzenia Technicznego” - STATYSTYKA „Narzędzie do wspomagania zarządzania urzędem” - e-RZ „Elektroniczny Rejestr Zamówień” - i-RD „Internetowy Rejestr Delegacji” w sposób zapewniający Zamawiającemu ich ciągłą i bezawaryjną pracę a także zgodność z obecnymi oraz zmieniającymi się w trakcie trwania umowy przepisami prawa. 2. Przedmiot zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku nr 1 do Zaproszenia. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę - min. 75% osób, które przy realizacji zamówienia będą wykonywać prace serwisowe i bieżącą konserwację systemów informatycznych. 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72250000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 177600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TBD Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zgoda 57
Kod pocztowy: 25-378
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 214758.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 214758.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 214758.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) udzielił zamówienia pn. „Świadczenie serwisu i bieżącej konserwacji systemów autorstwa firmy TBD SI w 2021 roku”. TBD SYSTEMY INFORMATYCZNE Sp. z o.o. jako producent przedmiotowych systemów: - TBD-FK „Finanse i Księgowość” - TBD–MK „Mandaty Karne” - PKZP „Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa” - TBD-AZ „Archiwum Zakładowe” - e-CRU „Elektroniczny Centralny Rejestr Umów” - TBD-ST „Środki Trwałe” - TBD-ZT „Magazyn Zaopatrzenia Technicznego” - STATYSTYKA „Narzędzie do wspomagania zarządzania urzędem” - e-RZ „Elektroniczny Rejestr Zamówień” - i-RD „Internetowy Rejestr Delegacji” zastrzegł sobie wyłączność wszystkich praw dotyczących oprogramowania oraz zastrzegł, że będzie ono również przez niego serwisowane zgodnie z postanowieniami udzielonych licencji. W związku z tym zachodziła przesłanka do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych