Ogłoszenie nr 500267038-N-2018 z dnia 07.11.2018 r.
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza: Świadczenie usługi utrzymania, konserwacji i eksploatacji instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Praszka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Krajowy numer identyfikacyjny 52788800000, ul. Plac Grunwaldzki  13, 46320   Praszka, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 359 10 09, e-mail umig@praszka.pl, faks 34 3592-469.
Adres strony internetowej (url): www.praszka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi utrzymania, konserwacji i eksploatacji instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Praszka
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GPRR.IV.271.16.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy w trybie z wolnej ręki na świadczenie usługi utrzymania, konserwacji i eksploatacji instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Praszka. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w projekcie umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 150000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Plac Powstańców Śląskich 20
Kod pocztowy: 53-314
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 183673.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 183673.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 183673.44
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1, pkt. 1  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności : 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, - jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia; W przypadku zamówienia realizowanego przez Gminę Praszka występuje stan faktyczny i prawny gdyż obowiązkiem gmin jest finansowanie zadań własnych w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy (ustawa o samorządzie gminnym tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1875). Na terenie Gminy Praszka około 70% opraw oświetleniowych, sieci i urządzeń stanowi własność Tauron Dystrybucja S.A. Zgodnie z art. 51 Prawa energetycznego oraz zgodnie z warunkami ustalonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Tauron Dystrybucja S.A. Odział w Częstochowie jako właściciel sieci jest odpowiedzialny za zachowanie niezawodności współdziałania z siecią bezpieczeństwa obsługi i otoczenia. Wobec powyższego pełna odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie czynności eksploatacyjnych spada na właściciela urządzeń. W związku z powyższym, zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na konserwację urządzeń oświetlenia znajdującego się na wspólnych i wydzielonych urządzeniach jest uzasadnione. Wykazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 Pzp dla udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych