Ogłoszenie nr 510204078-N-2020 z dnia 17-10-2020 r.
Zarząd Dróg Miejskich: Sprzedaż i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wraz z jej transportem do miasta Pabianic

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583879-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Miejskich, Krajowy numer identyfikacyjny 36591488100000, ul. Warzywna  1, 95-200  Pabianice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 215-97-72, e-mail sekretariat@zdizm.pabianice.pl, faks 42 215-95-22.
Adres strony internetowej (url): https://bip.zdm.pabianice.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg wraz z jej transportem do miasta Pabianic
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
7/ZDM/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa transportem własnym soli drogowej, wykorzystywanej do zimowego utrzymania dróg. 2. Opis przedmiotu zamówienia: a) Sól przeznaczona jest do zwalczania gołoledzi na drodze o granulacie 0,16 – 4,0 mm. b) Sól drogowa DR niezbrylająca powinna odpowiadać warunkom zawartym w Polskiej Normie PN C 840-2:1998 sól spożywcza. Są to następujące wymagania: - zawartość chlorku sodu NaCl - co najmniej 90%, - zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie - 8,0% maksymalnie, - zawartość wody - 3,0% maksymalnie, - zawartość żelazocyjanku potasowego - 20 mg/kg Nowa edycja w/w normy tj. PN C-840-2:1998 Sól (Chlorek sodu) Sól spożywcza zastąpiła starą normę PN 86/C-84081/02, eliminując określenie sól drogowa i nie podając dla soli drogowej żadnych wymagań. Niniejszym uznaje się, że dla celów oceny soli stosowanej w drogownictwie wymagania starej normy są właściwe i powinny być nadal stosowane. (Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg opracowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów dla potrzeb GDDP) 3. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: miasto Pabianice – ul. Warzywna 1 4. Ilości zamówienia - 800 ton soli drogowej luzem. 5. Realizacja zamówienia publicznego będzie odbywała się od momentu podpisania umowy o dnia 31.05.2021 roku, sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego, zgłaszanego z 48 godzinnym telefonicznym wyprzedzeniem. W 2020 roku Zamawiający planuje dostawy przedmiotu zamówienia do kwoty 27.000,00 zł brutto. Pozostała część wynikająca z treści najkorzystniejszej oferty będzie – z zastrzeżeniem zapisów umownych - realizowana w 2021 roku. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej ilości zamówienia publicznego co uzależnione jest od warunków atmosferycznych. 7. Kody CPV: 14.41.00.00-8 – sól kamienna 8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. 9. Ewentualne reklamacje ilościowe powinny być złożone w dniu zakupu, natomiast jakościowe w dniu ich ujawnienia. 10. Wykonawca obowiązany jest do załatwienia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadliwym wykonaniu umowy nie dłużej niż 14 dni. 11. Warunki finansowe rozliczeń: a) Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie raz w m-cu do ostatniego dnia każdego miesiąca - na podstawie potwierdzonego dowodu dostawy lub pobrania przez zamawiającego. b) Każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku). c) Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 14410000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 205600.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. 1000-lecia 2
Kod pocztowy:
Miejscowość: Kłodawa
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 252888.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 252888.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 252888.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych