Ogłoszenie nr 510007505-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.
Zespół Szkół Agrotechnicznych: Obsługa, wydawanie dostarczonych posiłków przez firmę cateringową: śniadania, obiady i kolacje oraz organizacji przerw kawowych z zaopatrzeniem w niezbędne produkty i artykuły dla uczestników projektu pn. ,,Czas na zawodowców" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pacy oraz z budżetu państwa w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Obsługa, wydawanie dostarczonych posiłków przez firmę cateringową: śniadania, obiady i kolacje oraz organizacji przerw kawowych z zaopatrzeniem w niezbędne produkty i artykuły dla uczestników projektu pn. ,,Czas na zawodowców" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pacy oraz z budżetu państwa w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 661766-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Agrotechnicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 11525200000, ul. Bożków  , 57441   Bożków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 714 275, e-mail zsa@netgate.com.pl, faks 748 714 252.
Adres strony internetowej (url): https://www.platformazakupowa.pl/pn/zsa_bozkow
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/zsa_bozkow
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa, wydawanie dostarczonych posiłków przez firmę cateringową: śniadania, obiady i kolacje oraz organizacji przerw kawowych z zaopatrzeniem w niezbędne produkty i artykuły dla uczestników projektu pn. ,,Czas na zawodowców" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pacy oraz z budżetu państwa w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich w Bożkowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZSA.26260.19.2018.PM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. a) Obsługa i wydawanie dostarczonych posiłków przez firmę cateringową: śniadania, obiady, kolacje b) organizacja przerw kawowych z zaopatrzeniem w niezbędne produkty i artykuły (tzw słodki poczęstunek, kawa, herbata, cukier, słodzik, mleko itp.) Szacunkowa ilość obsługiwanych posiłków to 1190 całodziennych posiłków (śniadanie, obiad i kolacja) podczas 5 dniowych obozów naukowych - 7 obozów podzielonych po 34 osoby, które będą się odbywały w okresie od stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 55520000-1

Dodatkowe kody CPV: 55520000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32891.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Handel, Gastronomia, Catering Jacek Zając
Email wykonawcy: bags13@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Kusocińskiego 2
Kod pocztowy: 57-300
Miejscowość: Kłodzko
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40456.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40456.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40456.67
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych