Ogłoszenie nr 510205797-N-2019 z dnia 30-09-2019 r.
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Klubu „Karino” przy ul. Truskawkowej 4 w Krakowie do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i wewnętrzną instalacją hydrantów 25

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Krajowy numer identyfikacyjny 35100119200000, ul. Os. Zgody  1, 31-949  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 644 24 32, e-mail biuro@krakownh.pl, faks 12 644 24 32.
Adres strony internetowej (url): www.krakownh.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Klubu „Karino” przy ul. Truskawkowej 4 w Krakowie do obowiązujących przepisów p.poż. wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i wewnętrzną instalacją hydrantów 25
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DA.261.1.4.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Klubu „Karino” przy ul. Truskawkowej 4 w Krakowie do obowiązujących przepisów p.poż wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i wewnętrzną instalacją hydrantów 25. Zakres inwestycji obejmuje następujące główne grupy prac: 1) wydzielenie klatki schodowej poprzez wzniesienie ścianek w klasie odporności ogniowej REI60 oraz montaż drzwi EIS 30 na wszystkich kondygnacjach w obrębie klatki schodowej, 2) wykonanie instalacji napowietrzania i oddymiania klatki schodowej, 3) wykonanie w budynku instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 4) wykonanie w budynku instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 25 na każdej kondygnacji pokrywającą swoim zasięgiem cały budynek, 5) wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu spełniający wymagania określone w warunkach techniczno-budowlanych. 6) wykonanie zasilania elektrycznego rozdzielni p.poż., 7) wykonanie zasilania urządzeń przeciwpożarowych, 2. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 5 do SIWZ oraz Istotnych postanowieniach umowy (IPU) - zał. nr 1 do SIWZ Wiążącymi i nadrzędnymi będą w kolejności zapisy: umowy, dokumentacji projektowej, pozostałe załączniki do SIWZ. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z: 1) dokumentacją projektową i STWiORB stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ, 2) niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 3) wzorem umowy (IPU – Załącznik nr 1 do SIWZ), 4) ofertą Wykonawcy, 5) pozwoleniem na budowę - Zamawiający informuje, iż wystąpił z wnioskiem o wydanie przedmiotowego pozwolenia na budowę i doręczy je Wykonawcy niezwłocznie po doręczeniu przez organ. 6) wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz przekazać je Zamawiającemu. 4. Wykonawca winien wykonać prace i uwzględnić w wycenie: 1) Koszty prac nie ujętych w dokumentacji przetargowej, a przywołanych w zapisach dotyczących sposobu obliczenia ceny, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 2) Wszystkich wymagań i zobowiązań zawartych w SIWZ, godnie z obowiązującymi normami i przepisami, zarówno te które zostały wyraźnie określone bądź jedynie zasygnalizowane lub wynikają z zasad sztuki budowlanej, 3) Wytycznych Zamawiającego, 4) Oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa budowlanego, oraz, że będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody do wysokości powstałej szkody
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45111220-6, 45421152-4, 45421146-9, 45430000-0, 45432100-5, 45421000-4, 45442100-8, 45310000-3, 45330000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 134545.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRO-GRES Kamila Antas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Heleny 24/68
Kod pocztowy: 30-838
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 255269
Oferta z najniższą ceną/kosztem 255269
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 255269
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
podwykonawca w zakresie prac elektrycznych

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4)  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiajacy przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 568183-N-2019 z dnia 2019-07-02 r.) w którym nie wpłyneła żadna oferta a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych