Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500045394-N-2017 z dnia 18-10-2017 r.
Urząd Gminy Lipnica Wielka: BUDOWA BUDYNKU REKREACYJNEGO – AMFITEATRU WRAZ Z TRYBUNAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ BUDOWĄ INNYCH URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH W GMINIE LIPNICA WIELKA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 522401-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Lipnica Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 49000846000000, ul. Lipnica Wielka 518  , 34483   Lipnica Wielka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 2634595, e-mail lipnicaw@gminyrp.pl, faks +48 18 2634597.
Adres strony internetowej (url): www.lipnicawielka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA BUDYNKU REKREACYJNEGO – AMFITEATRU WRAZ Z TRYBUNAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ BUDOWĄ INNYCH URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH W GMINIE LIPNICA WIELKA
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.6.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa amfiteatru wraz z trybunami i infrastrukturą towarzyszącą oraz budową innych urządzeń budowlanych w ramach projektu: pn. „Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na polskiej i słowackiej Orawie”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę amfiteatru, trybun, 10 stoisk wystawienniczych, oraz budowę obiektów towarzyszących: dojazd i dojście do budynku, miejsca gromadzenia odpadów stałych, miejsca postojowe, przyłącza: instalacja energetyczna wewnętrzna, przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacyjny do dołu szczelnego, kanalizacja deszczowa oświetlenie. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług i dostaw, określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45311100-1, 45317300-5, 45315100-9, 45311200-2, 45310000-3, 45314300-4, 45231400-9, 45400000-1, 45300000-2, 45000000-7, 45111240-2, 45112000-5, 45231100-6, 45231110-9, 45231112-3, 45231113-0, 45231300-8, 45232000-2, 45232400-6, 45232410-9, 45111000-8, 45262300-4, 45261000-4, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1306027.71
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowo-Handlowa Mitrans Eksport-Import Mirosław Bałaś
Email wykonawcy: mitransprzetargi@wp.pl
Adres pocztowy: Zubrzyca Dolna 300
Kod pocztowy: 34-484
Miejscowość: Zubrzyca Górna
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1590493.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1485000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1590493.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych