Ogłoszenie nr 510436160-N-2021 z dnia 14.10.2021 r.
Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego: Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00175638/01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego, Krajowy numer identyfikacyjny 94389000000000, ul. ul. Wyspiańskiego  4, 87-700  Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 824 678, e-mail szkola@szkolanr1.pl, faks 542 822 061.
Adres strony internetowej (url): www.szkola1.pl
Adres profilu nabywcy: www.szkola1.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich”.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Remont dotyczy budynku na działce nr AR_16.1. , w obrębie ewidencyjnym Aleksandrów Kujawki. Budynek szkolny, wpisany do rejestru zabytków pod. Nr A/1222/1-2. Kategoria budynku: IX - Budynek kultury i oświaty. Zamawiający uzyskał pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku - budynku pałacu z zespołu pałacowo-parkowego położonego przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót - załącznik nr 8 do SWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453100-8

Dodatkowe kody CPV: 45453100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 260 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” w Aleksandrowie Kujawskim.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Stosownie do treści art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych. W odniesieniu do prowadzonego postępowania Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 255 pkt. 1 powyższej powołanej ustawy.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych