Ogłoszenie nr 510043461-N-2020 z dnia 10-03-2020 r.
Gmina Pokój: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami ” w ramach projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623140-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540249024-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pokój, Krajowy numer identyfikacyjny 53141274000000, ul. ul. Sienkiewicza  8, 46-034  Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 693 085, e-mail zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl, a.pawlicki@gminapokoj.pl, faks 077 4693085 w. 22.
Adres strony internetowej (url): bip.gminapokoj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami ” w ramach projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SG.IX.271.16.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania pn. Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami ” w ramach projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II”. Zadanie stanowi część projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II”. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.04.00- 16-0004/18-00 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.4- Gospodarka wodno-ściekowa Zakres budowy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym obejmuje: zgodnie z załączonymi mapami odcinek od pompowni P-1 w miejscowości Zieleniec do studni S-297 (działka ew. Nr 110/1), do studni S-300 (działka ew. Nr 297/4), łącznie pompowniami ścieków P-2, P-3, P-4, a także przepompownią Pd-1 . Przepompownie P-2,P-3, P-4 wykonana z polimerobetonu o średnicy wewn. 1400 mm wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, z wyposażeniem w rozdzielnie, szafy zasilająco-sterownicze ze sterownikami na warunkach wskazanych przez Ekowod Sp. zo.o. w Namysłowie. Technologie informacyjno -komunikacyjne wykorzystane będą w monitorowaniu i zarządzaniu pracą przepompowni, korzystać z niej będą operatorzy systemu kanalizacyjnego. Stan pracy pompowni zostanie zobrazowany na wewnętrznej tablicy synoptycznej. Zastosowany zostanie sterownik ze zintegrowanym modułem GPRS, dane o pracy przepompowni wysyłane będą drogą komunikacji GSM/GPRS do centrum operatorskiego z systemu wizualizacji. Dzięki temu użytkownik ma przejrzystość stanu obiektu i możliwość zdalnej diagnostyki W tym przypadku istnieje również możliwość zdalnego sterowania pompami. Ze względu na włączenie przepompowni do istniejącego zewnętrznego systemu SCADA sterowanie przepompowni należy zrealizować w oparciu o sterownik przemysłowy kompatybilny z zainstalowanymi w pracującym istniejącym systemie, Siemens serii S7-1200, CPU 1214C, lub wyższy wraz z modułami rozszerzeń oraz sterownik komunikacyjny GPRS kompatybilny z zastosowanym w istniejącym systemie Cellbox U3, zapewniający kompatybilną komunikację i przesyłanie danych do systemu SCADA. Komunikacja RS232/ RS485. Protokół komunikacyjny ModBUS RTU. Możliwość wykonywania rozkazów zdalnych: start/stop pompowni, skasuj alarm włamania, skasuj alarm zbiorczy, zdalne kasowanie liczników włączeń i czasu pracy pomp (wyłączenie w trybie serwisowym), opcjonalnie na życzenie Użytkownika musi istnieć możliwość dodania innych rozkazów. Autoryzacja dostępu do nastaw na poziomie: „operator” (tylko odczyt) i „serwis” po podaniu hasła z panelu operatorskiego, Sterownik powinien umożliwiać podłączenie przepływomierza. Transmiter powinien posiadać 2 gniazda SIM i opcjonalnie obsługę 2 kart SIM niezależnych operatorów (bez dodatkowej dopłaty). Transmiter powinien automatycznie, niezależnie od sterownika nawiązywać sesję GPRS oraz posiadać konfigurowalny mechanizm autodiagnostyki sieci GPRS. Dostawca kart telemetrycznych pracujących w APNie zamkniętym powinien zapewnić wymiennie karty operatorów. PLUS GSM, ORANGE przynależnych do jednego APNu. O doborze końcowym karty telemetrycznej danego operatora dla obiektu będzie decydować jakość zasięgu radiowego sieci GSM. Wymagania dot. teletransmisji umożliwiające zachowanie funkcjonalności systemu SCADA. Zdalne sterowanie System telemetrii powinien posiadać następujące funkcje podlegające zdalnemu sterowaniu:Załączanie i wyłączanie powiadamiania SMS, Kasowanie awarii, Ustawianie poziomów: poziomu minimalnego sondy, poziomu wyłączenia pomp, poziomu włączenia pojedynczej pompy, poziomu dołączenie drugiej pompy, Możliwość zdalnego niezależnego blokowania i odblokowywania każdej z pomp pompowni oraz włączania i wyłączania jednoczesnej pracy dwóch pomp. -roboty w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiar robót. Ze względu na ograniczone miejsce więcej informacji w SIWZ pod adresem www.bip.gminapokoj.pl
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45231000-5, 45232423-3, 45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3100000.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@piwios.pl
Adres pocztowy: ul. Południowej 1
Kod pocztowy: 46-034
Miejscowość: Pokój
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3813000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3813000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4060645.44
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
nie dotyczy
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych