Ogłoszenie nr 510148140-N-2020 z dnia 08.08.2020 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554483-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 68424000000000, ul. ul. Bydgoska  76, 64-920  Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2132783, 2142831, e-mail sekretariat@mosir.pila.pl, faks 672 132 776.
Adres strony internetowej (url): www.mosir.pila.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2.PN.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej w Pile przy ul. Żeromskiego 90. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w dokumentacji technicznej, SIWZ i wzorze umowy, dochowując zwłaszcza następujących wymagań dotyczących oferowanych opraw: - nowe oprawy wykonane w technologii LED i w I klasie bezpieczeństwa, - nowe oprawy po instalacji muszą spełnić wymagany poziom natężenia i równomierności oświetlenia dla rozgrywek sportowych klasy I wg PN-EN 12193 „Oświetlenie w sporcie” [sierpień 2007], - łączna moc nowych opraw nie może być większa niż 20 kW, - współczynnik mocy co najmniej 0,95 (na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi raport z badań potwierdzający parametr), - łączny strumień świetlny (z opraw) nie mniejszy niż 1 652 100 lm, - barwa źródła światła 957 (Ra 90), - temperatura barwa źródła światła 5700 K, - współczynnik oddawania barwy TLCI 85 (na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi raport z badań potwierdzający parametr), - współczynnik migotania <1%, - poziom ochrony przeciwprzepięciowej 10 kV, - kod klasy szczelności IP66, - kod mechanicznej odporności na uderzenia IK08, - waga netto oprawy z zasilaczem nie większa niż 29 kg, - trwałość zgodna z normami IEC L80 50 000h, - system sterowania pozwalający na redukcję strumienia świetlnego do wymagań dla klasy II i III, - interfejs sterownika opraw Dynamix DMX, - wymagane obliczenia oświetleniowe wykonane w programie komputerowym Dialux lub innym potwierdzające spełnienie wymagań natężenia i równomierności oświetlenia, - wymagany certyfikat ENEC dla oferowanych opraw, - wymagany certyfikat VDE potwierdzający, że oprawy są bezpieczne w odniesieniu do testu rzutu kulą zgodnie z VDE 0710 część 13: 1981-05. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym do wykonania wyceny oferty.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 197252.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SP-INSTAL Sebastian Przepiórski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Długa 6 lok.5
Kod pocztowy: 95-100
Miejscowość: Zgierz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 226197.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 226197.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 231000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych