Ogłoszenie nr 510552729-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.
Gmina Sławków: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla pomieszczenia kotłowni w budynku Urzędu Miasta przy ul. Okradzionowskiej 29B w Sławkowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 592100-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sławków, Krajowy numer identyfikacyjny 27625755800000, ul. ul. Rynek  1, 41-260  Sławków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2931552 w. 41, e-mail sod@slawkow.pl, faks 322 931 233.
Adres strony internetowej (url): www.slawkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla pomieszczenia kotłowni w budynku Urzędu Miasta przy ul. Okradzionowskiej 29B w Sławkowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-I.271.20.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla pomieszczenia kotłowni w budynku Urzędu Miasta przy ul. Okradzionowskiej 29B w Sławkowie. Zadanie obejmuje budowę wewnętrznej instalacji gazowej z wymianą kotła węglowego na dwa kotły gazowe połączone kaskadowo wraz z osprzętem kotłowni i automatyką oraz z wymianą instalacji co i grzejników na nowe w budynku Urzędu Miasta przy ul. Okradzionowskiej 29B w Sławkowie. 2. Zadanie zrealizowane jest w ramach projektu Gminy Sławków pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno - ściekowej w Sławkowie.” współfinansowanego przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020. 3. Opis zadania: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla pomieszczenia kotłowni w budynku Urzędu Miasta Sławkowa, przy ul. Okradzionowskiej 29 B Kotłownia gazowa o mocy 70 kW służyć będzie do celów c.o. i c.w.u. budynku Urzędu Miasta. Kotłownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie parteru stanowić będzie odrębną strefę pożarową i składa się z dwóch połączonych kaskadowo kondensacyjnych kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania o moc 35 kW każdy. Parametry pracy instalacji – 70/50°C. Kotły posiadają wbudowane elektroniczne pompy obiegowe i zawory bezpieczeństwa. Kotły przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zabezpieczone będą przez wbudowany w nie zawór bezpieczeństwa o średnicy 1/2” i ciśnieniu otwarcia 3 bar oraz przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 50 l. Kotłownia zasilać będzie 3 obiegi grzewcze zgodnie ze schematem technologicznym. Każdy obieg posiadał będzie swoją obiegową pompę elektroniczną i dodatkowo obiegi c.o. – zawory trójdrogowe mieszające. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności zaprojektowano grzejniki z dodatkową warstwą cynkowania ogniowego. Zaplanowano grzejniki dolnozasilane i bocznozasilane. Ciepła woda użytkowa przygotowana będzie w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. o 304 l, który chroniony będzie przez zawór bezpieczeństwa o średnicy 3/4” i ciśnieniu otwarcia 6 bar oraz przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 80 l. W celu wentylacji grawitacyjnej służyć będzie kanał nawiewny typu Z o wymiarach (szer. x wys.) 200x100 mm, sprowadzony 30 cm nad poziom posadzki oraz istniejący kanał wywiewny wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 14x14 cm. Odprowadzenie spalin odbędzie się poprzez czopuchy kotłów jako niezależne koncentryczne systemy powietrzno-spalinowe o średnicy Ø80/125 mm oraz kominy jako izolowane systemy spalinowe o średnicy Ø80 przeznaczone do kotłów kondensacyjnych do pracy w nadciśnieniu. Powietrze do spalania do kotłów doprowadzane będzie spoza pomieszczania kotłowni. Czerpnie powietrza zlokalizowane będą na zewnątrz budynku. Kotłownia wymaga budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej, która zostanie włączona do istniejącej instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku w obrębie kotłowni. Ściany kotłowni muszą posiadać odporność ogniową zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Ściany w kotłowni powinny być o odporności ogniowej klasy EI 60, a strop REI 60. Zamknięta zostanie drzwiami EI30. Kotłownie należy wyposażyć w oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony IP 65. Wszystkie elementy kotłowni muszą być zgodne z przepisami ppoż. Kotłownia winna być wyposażona w stację uzdatniania wody, stację demineralizacji wody, neutralizator kondensatu do kotłów kondensacyjnych, zgodnie z dokumentacją projektową. Istniejący komin po kotle węglowym do likwidacji (otwór zamurować do odporności REI 60. Zasilanie obiektu gazem odbywać się będzie z istniejącej sieci gazowej poprzez projektowane przyłącze i punkt redukcyjno-pomiarowy gazu wg odrębnego opracowania. Rodzaj gazu – ziemny zaazotowany grupa E zgodnie z PN-C-04750. Punkt redukcyjno-pomiarowy zaopatrywał będzie w gaz projektowaną kaskadę kotłów. Paliwem dla kotłów będzie gaz ziemny GZ-50, dostarczany z projektowanej instalacji gazowej DN32 prowadzonej po elewacji budynku. Przed każdym kotłem na instalacji gazowej projektuje się zawór odcinający DN25 oraz filtr gazowy DN25. Na zewnątrz budynku zaprojektowano wentylowaną szafkę z zaworem z głowicą samozamykającą dopływ gazu DN50 (z przeciwkołnierzem DN32) oraz kurkiem kulowym odcinającym DN32. Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej zawiera także dwuprogowy detektor gazu, moduł alarmowy 12V sterujący pracą systemu wraz z zasilaczem i akumulatorem żelowym oraz syrena alarmowa i lampa ostrzegawcza. Zadziałanie systemu powoduje odłączenie zasilania elektrycznego kotłowni i odcięcie dopływu gazu. Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie pomieszczeń w budynku do stanu sprzed remontu tj pomalowanie itp. miejsc, w które ingerowano przy wykonywaniu prac. Do obowiązków Wykonawcy należy demontaż i utylizacja starego kotła węglowego. 4. Zakres zadania obejmuje: 1) demontaż istniejących grzejników i instalacji (utylizacja przez Wykonawcę) 2) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 3) demontaż istniejącej kotłowni 4) montaż kotła kondensacyjnego gazowego 5) montaż armatury kotłowej 6) wykonanie instalacji odprowadzenia spalin 7) wykonanie instalacji gazowej 8) uruchomienie 9) wykonanie kanalizacji w obrębie kotłowni 10) wykonanie posadzki cementowej 5 cm i położenie płytek gres 11) malowanie pomieszczeń kotłowni 12) wstawienie okna 13) zasilanie urządzeń automatyki kotłowni (szafka, przewody, pomiary instalacji elektr.) 14) doprowadzenie pomieszczeń w budynku do stanu sprzed remontu tj. pomalowanie itp. miejsc w które ingerowano przy wykonywaniu prac; 15) demontaż i utylizacja starego kotła węglowego. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – stanowiąca załącznik nr 7 (obejmująca projekt budowlany branży gazowej, elektrycznej i sanitarnej, przedmiar (pomocniczo) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych). 6. Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy na wykonane roboty, wbudowane materiały, urządzenia i sprzęt od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego robót. Rękojmia będzie zgodna z okresem gwarancji. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji są przeglądy gwarancyjne (w częstotliwości określonej przez Wykonawcę tj. jeden przegląd lub więcej) obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wartości tych przeglądów w cenie ryczałtowej określonej w ofercie. 7. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w koszty bezpośrednie robót ujęte w przedmiarze robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten nie dotyczy osób kierujących budową (robotami) oraz dostawców materiałów budowlanych. 8. Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45333000-0

Dodatkowe kody CPV: 45331100-7, 45331110-0, 45332300-6, 45311200-2, 71314100-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 221887.10
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KADJA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pogorzelska 5
Kod pocztowy: 42-400
Miejscowość: Zawiercie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 227550.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 227550.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 269345.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych