Ogłoszenie nr 500204296-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.
"Łaźnia" Radosmki Klub Środowisk Twórczych i Galeria: Roboty budowlane w budynku zabytkowym "Łaźni" Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595328-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
"Łaźnia" Radosmki Klub Środowisk Twórczych i Galeria, Krajowy numer identyfikacyjny 141851770, ul. Żeromskiego  56, 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 385 80 81, e-mail poczta@laznia-radom.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://laznia-radom.pl/laz/index.php/bip.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane w budynku zabytkowym "Łaźni" Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galerii przy ul. Żeromskiego 56 w Radomiu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DAG.222.4.2018.MB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót obejmujących: pokrycie dachu blachą tytan-cynk ( na rąbek), montaż nowych obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych, wymiana obróbek blacharskich gzymsów i parapetów, wymiana włazu dachowego, świetlika dachowego i naświetla , remont gzymsów wieńczących, wymiana instalacji odgromowej ( przewody pionowe i poziome), malowanie tynków zewnętrznych, malowanie elementów metalowych: krat , balustrad , wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na części pow. ścian fundamentowych, uzupełnienie chodnika , opaski.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45261000-4

Dodatkowe kody CPV: 45443000-4, 45312311-0, 45000000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 656682.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Remontowo Budowlane Waldemar Rzeźnik
Email wykonawcy: w.rzeznik@interia.eu
Adres pocztowy: Przystałowice Małe 82
Kod pocztowy: 26-411
Miejscowość: Rusinów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 640002.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 640002.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 640002.03
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych