Ogłoszenie nr 510089093-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 2 szt. ciągników rolniczych, fabrycznie nowych spełniających wymagania pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kat. T

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 528236-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Krajowy numer identyfikacyjny 67288471900000, ul. ul. Uniwersytecka  6, 26-600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 331 09 01, e-mail agroradom@wp.pl, faks 48 331 09 01.
Adres strony internetowej (url): www.agroradom.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa prowadzona przez administrację rządową
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 2 szt. ciągników rolniczych, fabrycznie nowych spełniających wymagania pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kat. T
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZSAiGŻ.26.10.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych ciągników rolniczych, przystosowanych do nauki jazdy kat. T, posiadających minimalne parametry techniczne i wyposażenie zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienie, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia określa szczegółowo wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne a także inne, rozumiane jako minimalne parametry techniczne i wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia o wymaganej i opisanej funkcjonalności i o takich samych lub wyższych / lepszych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 16700000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 569105.69
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sławomir Małolepszy Firma Małolepszy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Świętej Rozalii 38,
Kod pocztowy: 97-500
Miejscowość: Radomsko
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 694394.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 627300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 694394.04
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych