Ogłoszenie nr 510437678-N-2021 z dnia 06.12.2021 r.
Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika: Dostawy odczynników do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciwko SARS-COV-2 wraz materiałami kontrolnymi

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Krajowy numer identyfikacyjny 31340800000000, ul. ul. Szpitalna  13, 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 63 10 341, e-mail zamowienia@ssz.tar.pl, faks 146 310 337.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy odczynników do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciwko SARS-COV-2 wraz materiałami kontrolnymi
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawy odczynników do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciwko SARS-COV-2 wraz materiałami kontrolnymi: pozycja nr 1 - odczynniki do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciwko SARS-COV-2 w ilości 3000 litrów, pozycja nr 2 - materiały kontrolne do odczynników z poz. 1 w ilości 3 ml.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Umowa na dostawy odczynników do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciwko SARS-COV-2 w ilości 3000 litrów wraz materiałami kontrolnymi w ilości 3 ml zawarta w dniu 02 grudnia 2021r. w Tarnowie. Cena: 19 984,91 PLN. Okoliczności faktyczne uzasadniające udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r.-Prawo zamówień publicznych: Zakup ten jest niezbędny do przeciwdziałaniaCOVID-19 oraz uzasadniony wysokim prawdopodobieństwm szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby i koniecznością ochrony zdrowia publicznego.W związku z powyższym Zamawiający działając w oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz. U. z 2020r. poz. 1842) stosuje art. 6a ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawy odczynników do jakościowego wykrywania przeciwciał przeciwko SARS-COV-2 wraz materiałami kontrolnymi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/12/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19933.47
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ROCHE Diagnostics Polska Sp.z o.o.
Email wykonawcy: elzbieta.pasek@roche.com
Adres pocztowy: ul. Bobrowiecka 8
Kod pocztowy: 00-728
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19984.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19984.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19984.91
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych