Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510042252-N-2019 z dnia 05-03-2019 r.
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza: Przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszolnego w Strojcu w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 503212-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540021642-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Krajowy numer identyfikacyjny 52788800000000, ul. Plac Grunwaldzki  13, 46-320  Praszka, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 359 10 09, e-mail umig@praszka.pl, faks 34 3592-469.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszolnego w Strojcu w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GPRR.IV.271.1.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strojcu w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej” a polegająca na: • Wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożaru; • Wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjnego i wyłącznika p.poż.; • Montażu drzwi wewnętrznych o odporności ogniowej zgodnie z projektem budowlanym; • Wykonaniu ścian oddzielenia pożarowego; • Montażu przepustów instalacyjnych oraz pozostałych robót zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strojcu w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej” a polegająca na: • Wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożaru; • Wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjnego i wyłącznika p.poż.; • Montażu drzwi wewnętrznych o odporności ogniowej zgodnie z projektem budowlanym; • Wykonaniu ścian oddzielenia pożarowego; • Montażu przepustów instalacyjnych oraz pozostałych robót zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strojcu w celu dostosowania do warunków ochrony przeciwpożarowej” a polegająca na: • Wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pożaru; • Wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjnego i wyłącznika p.poż.; • Montażu drzwi wewnętrznych o odporności ogniowej zgodnie z projektem budowlanym; • Wykonaniu ścian oddzielenia pożarowego; • Montażu przepustów instalacyjnych oraz pozostałych robót zgodnie z projektem budowlanym. Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45310000-3

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 103217.53
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo - Techniczne "SUPON" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: usługi@supon.opole.pl
Adres pocztowy: ul. Ozimska 182
Kod pocztowy: 45-310
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 146788.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 146788.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 261941.44
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych