Ogłoszenie nr 510268752-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.
Urząd Gminy: Przebudowa drogi gminnej – ul. Sportowa w miejscowości Suchy Dąb

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618997-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540238880-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 19052787200000, ul. ul. Gdańska  17, 83-022  Suchy Dąb, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 828 620, e-mail skarbnik@suchy-dab.pl, faks 586 828 685.
Adres strony internetowej (url): https://suchy-dab.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej – ul. Sportowa w miejscowości Suchy Dąb
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.03.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb Projekt obejmuje przebudowę odcinków ul. Sportowej, o łącznej długości ok. 386,0 m. Zakres opracowania przewiduje m.in. - Rozbiórkę istniejącej nawierzchni dróg z betonowych płyt drogowych; - Rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników z płytek betonowych 50x50cm; - Rozbiórkę istniejącej betonowej nawierzchni chodników; - Rozbiórkę fragmentów nawierzchni z kostki betonowej; - Rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży betonowych; - Wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje; - Ułożenie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,wg PN-EN 14227-10, o gr. 20cm pod nawierzchnie jezdni głównych; - Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem; - Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na ławie betonowej z oporem; - Ustawienie oporników betonowych 12x25cm na ławie betonowej z oporem; - Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem; - Ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm pod nawierzchnię jezdni głównych, zjazdów i miejsc postojowych; - Ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10cm pod nawierzchnię chodników; - Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4cm na jezdniach głównych; - Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm na jezdniach głównych; - Ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm koloru czerwonego na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3cm; - Ułożenie nawierzchni miejsc postojowych oraz opaski z betonowych płyt ażurowych typu MEBA gr. 10cm na podsypce żwirowej gr. 10cm; - Ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6cm koloru żółtego na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 5cm; - Wykonanie drenu odwadniającego pod nawierzchnią opaski z płyt typu MEBA; - Regulacja wysokościowa nawierzchni istniejącego zjazdu z kostki betonowej; - Wyprofilowanie i obhumusowanie terenu przyległego; - Wyniesienie przejścia dla pieszych wykonane z kostki betonowej gr. 10 cm koloru czerwonego; - Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi, w tym ustawienie znaku D40- Strefa Zamieszkania Zamawiający nie dopuszcza zastosowania, w podbudowie zasadniczej zjazdów, chodników i parkingów oraz w podbudowie pomocniczej konstrukcji jezdni, kruszyw innych niż opisane w dokumentacji projektowej – kruszywa łamane SM uzyskane w wyniku przekruszenia skał litych. Zamawiający nie dopuszcza zamiennego stosowania materiałów pochodzących z odzysku, posiadających certyfikaty oraz badania zezwalające na stosowanie w budownictwie drogowym. Podczas prowadzenia robót należy zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości w obrębie prowadzonych robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 3.3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0

Dodatkowe kody CPV: 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 493175.09
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Hutnicza 35
Kod pocztowy: 81-061
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 578413.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 578413.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 859900.84
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych