Ogłoszenie nr 510435518-N-2021 z dnia 15.09.2021 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 55382200000000, ul. ul. Sukiennicza  13, 64-500  Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 927 103, e-mail zam.pub@szamotuly.med.pl, faks 612 927 102.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-381-33/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Aparatu usg - 1 szt. Szczegółowy opis wymagań zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów, konfiguracji i wyposażenia określa załącznik do SIWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych załącznik nr 3. 2. Wymagane warunki dla oferowanego sprzętu medycznego: 1.Zamawiający wymaga, aby sprzęt zaoferowany był fabrycznie nowy nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2018. 2. Zamawiający wymaga, aby sprzęt, który jest zakwalifikowany do wyrobów medycznych spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2017, poz. 211, ze zm.) - zgodność z Dyrektywą 2007/47/EC. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego. Wskazane w załącznikach ewentualne znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wymagania zamawiającego. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt stanowił wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2017, poz. 211, ze zm.) oraz był wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w siwz pod warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganiami przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia. Brak udowodnienia równoważności w ofercie będzie podstawą do odrzucenia oferty. Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą wykaz rozwiązań równoważnych wraz z opisem i wskazaniem pozycji do której równoważność oferuje. Ponadto winno być jednoznacznie udowodnione dlaczego oferowane rozwiązanie jest faktycznie równoważnym do opisanego w OPZ. Należy złożyć dowody równoważności (np. instrukcję obsługi w jęz. Polskim), w którym to dokumencie należy zaznaczyć lub wskazać w ofercie poprzez oświadczenie, których pozycji równoważność dotyczy. Zamawiający nie będzie wzywać do wyjaśnień, zmian, uzupełnień, itd. Wykonawca obowiązany jest wykazać jednoznacznie, wyczerpująco i zrozumiale w ofercie oferowaną równoważność. 3.W związku z przedmiotem zamówienia Wykonawca zapewni: a)Szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu z zakresu prawidłowej obsługi sprzętu. Szkolenie musi być potwierdzone protokołem. b)W zakresie realizacji dostawy: montaż (instalacja) c)Komplet dokumentacji technicznej (instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, paszport techniczny). d)Nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie udzielonej gwarancji z zapewnieniem stosownych wpisów w paszportach technicznych sprzętu oraz świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą tj. otrzyma największą ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny, a jej wybór zostanie zatwierdzony przez Dyrektora SPZOZ w Szamotułach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33112200-0

Dodatkowe kody CPV: 33100000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 208046.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MIRO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mińska 25B lok.U1
Kod pocztowy: 03-808
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 224690.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 224690.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 224690.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych