Ogłoszenie nr 510542105-N-2020 z dnia 13.12.2020 r.
Gmina Oława: ROZBUDOWA STACJI UZDTANIANIA WODY W SOBOCISKU, GMINA OŁAWA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599691-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540224557-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Oława, Krajowy numer identyfikacyjny 93193486800000, ul. pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego  28, 55-200  Oława, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 133 044, e-mail przetarg@gminaolawa.pl, faks 717 234 634.
Adres strony internetowej (url): www.gminaolawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROZBUDOWA STACJI UZDTANIANIA WODY W SOBOCISKU, GMINA OŁAWA
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RG.271.23.2020.ZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) inwestycji obejmującej rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Sobocisko, gmina Oława w następującym zakresie: - wykonanie projektu rozbudowy stacji uzdatniania wody, jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych, technicznych i ekonomicznych) zgodnych z PFU i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294 z późn. zmianami), - wykonanie studni awaryjnej st-2a, - uzbrojenie istniejącej studni głębinowej st-4, - układ technologiczny o maksymalnej wydajności dobowej około 1400 m3/d, pracujący automatycznie z możliwością zdalnego sterowania oraz przesyłania stanu pracy, - pompownia sieciowa pracująca automatycznie z możliwością zdalnego sterowania oraz przesyłania stanu pracy, - dezynfekcja wody UV oraz podchlorynem sodu w razie potrzeb, - budynek socjalno – technologiczny, - zbiorniki wody uzdatnionej, - odstojnik popłuczyn, neutralizator, - sieci międzyobiektowe, - nawierzchnie drogowe, chodniki, parkingi, zjazdy, ogrodzenie, - oświetlenie zewnętrzne,wewnętrzna linia zasilająca, - zasilanie rezerwowe z agregatu prądotwórczego, - instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kW, - instalacja systemu monitoringu CCTV, - przebudowa istniejącego budynku SUW na pomieszczenie gospodarcze, - rozbiórka stniejącego zbiornika za wodę czystą, - wyłączenie z użytkowania studni głębinowych nie biorących udziału procesie poboru wody. Rozbudowę SUW należy prowadzić przy zachowaniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów) do sieci wodociągowej. Wykonawca powinien opracować i przekazać szczegółowy harmonogram robót zapewniający ciągłość dostaw wody uzdatnionej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45252126-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3328243.43
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: H2Optim Sp. z o.o. Sp.K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Baranowo, ul. Poznańska 40
Kod pocztowy: 62-081
Miejscowość: Przeźmierowo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4093739.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4093739.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6967950.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3328243.43
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4093739.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4093739.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6967950.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych