Ogłoszenie nr 510086919-N-2019 z dnia 06-05-2019 r.
Dom Pomocy Społecznej Browina: Sukcesywna dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536678-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie, krajowy numer identyfikacyjny 365566575, Browina 59, 87-140 Chełmża, woj. kujawsko - pomorskie, państwo Polska, tel. 56/645-98-88, e-mail: sekretariat@cuw.powiattorunski.pl

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej Browina, Krajowy numer identyfikacyjny 29410200000000, ul. Browina  56, 87-140  Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-56 675-71-11, e-mail browina@home.pl, faks 0-56 675-72-77.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.powiattorunski.pl/6606,zamowienia-publiczne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
12/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są dostawy leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Dostawy odbywać się będą własnym transportem, na koszt Wykonawcy raz dziennie 7 dni w tygodniu (nie wyłączając niedziel i świąt), a w sytuacjach tego wymagających nawet 2 razy dziennie, w ciągu 2 godzin od chwili odbioru recepty, po uprzednim telefonicznym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego. Podane ilości przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) są wielkościami szacunkowymi, w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu w zakresie objętym ofertą Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększenie lub zmniejszenie zamówienia składanego przez Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. Leki niewymienione w Załączniku nr 2, których konieczności zakupu nie można było przewidzieć, Zamawiający będzie nabywać od Wykonawcy: leki refundowane - w cenach regulowanych urzędowo, pozostałe leki - w cenach detalicznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33600000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Sukcesywna dostawa leków na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Browinie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 349712.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Farmline II Sp. z o.o.
Email wykonawcy: farmline.7@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Paderewskiego 3, 87-162 Lubicz Górny
Kod pocztowy: 87-162
Miejscowość: Lubicz Górny
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 377689.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 255496.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 441598.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych