Ogłoszenie nr 510084459-N-2020 z dnia 18.05.2020 r.
"ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ" SPÓŁKA Z O.O.: Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 517589-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
"ZAKŁAD KOMUNALNY POKÓJ" SPÓŁKA Z O.O., Krajowy numer identyfikacyjny 16160788100000, ul. Sienkiewicza  8, 46-034  Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. +48(77)4693097, e-mail zkpzamowienia@gminapokoj.pl, faks +48(77)4693085 wew.22.
Adres strony internetowej (url): bip@gminapokoj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka komunalna ze 100% udziałem gminy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
2/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy) oraz w załączniku nr 6 (wzór umowy)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15100000-9

Dodatkowe kody CPV: 15131130-5, 15110000-2, 15112000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Pakiet 10 Wędliny
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r.,poz.1843) Zamawiający „Zakład Komunalny Pokój” Sp. z o. o. informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zakup wraz z sukcesywną dostawa artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o. o. do 28.02.2021r.” w cz. 10,11,12, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: Pakiet 11 Mięso
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r.,poz.1843) Zamawiający „Zakład Komunalny Pokój” Sp. z o. o. informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zakup wraz z sukcesywną dostawa artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o. o. do 28.02.2021r.” w cz. 10,11,12, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Pakiet 12 Drób
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r.,poz.1843) Zamawiający „Zakład Komunalny Pokój” Sp. z o. o. informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Zakup wraz z sukcesywną dostawa artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o. o. do 28.02.2021r.” w cz. 10,11,12, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych