Ogłoszenie nr 510116024-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta: Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta na os. Zgody 1 wraz z dostawą mebli w podziale na 2 części

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 532608-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Krajowy numer identyfikacyjny 35100119200000, ul. Os. Zgody  1, 31-949  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 644 24 32, e-mail biuro@krakownh.pl, faks 12 644 24 32.
Adres strony internetowej (url): www.krakownh.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta na os. Zgody 1 wraz z dostawą mebli w podziale na 2 części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DA.261.1.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Remont pomieszczeń Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta na os. Zgody 1 wraz z dostawą mebli w podziale na 2 części” Część 1 – roboty budowlane i instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej oraz instalacji klimatyzacji obejmujące m.in.: - Prace demontażowe, - Montaż lekkiej ściany działowej, szkieletowej, - Wymiana stolarki drzwiowej - Poszerzenie ścianki działowej, - Wykonanie przewodów wentylacji wspomaganej mechanicznie, - Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, - Remont podłóg, - Odnowienie ścian i sufitów – prace malarskie, - Wykonanie instalacji klimatyzacji (tylko w części usytuowanej w remontowanym lokalu – bez montażu urządzeń oraz bez wykonania doprowadzenia instalacji do jednostek zewnętrznych na dachu) - wykonanie zasilania klimatyzatorów wewnątrz lokalu (bez montażu urządzeń) - UWAGA!!! zakres zamówienia nie obejmuje ujętej w dokumentacji projektowej wymiany okien na okna p.poż. oraz usunięcia okładziny z płytek w aneksie kuchennym pom. 0.8. Dodatkowo zamiast zamurowania otworu drzwiowego pomiędzy pom. 0.10 a 0.11 należy przewidzieć wymianę drzwi na drzwi dźwiękoszczelne. Część 2 – zakup, dostawa i montaż mebli gotowych 2. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia ujęte zostały w: 2.1.Dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 5.1. (dla części 1), 5.2. (dla części 2) do SIWZ 2.2 Istotnych postanowieniach umowy (IPU) - zał. nr 1A oraz 1 B do SIWZ Wiążącymi i nadrzędnymi będą w kolejności zapisy: umowy, dokumentacji projektowej, pozostałe załączniki do SIWZ. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z: 1) dokumentacją projektową i STWiORB stanowiącą załącznik nr 5.1. – 5.2. do SIWZ, 2) niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 3) wzorem umowy (IPU – Załącznik nr 1 A oraz 1B do SIWZ), 4) ofertą Wykonawcy, 5) wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz przekazać je Zamawiającemu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45262500-6, 45421152-4, 45410000-4, 45442100-8, 45400000-1, 45421100-5, 45311100-1, 45311200-2, 45453000-7, 45111220-6, 45430000-0, 45311200-2, 39717200-3, 39717200-3, 45331220-4, 39100000-3, 39130000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: roboty budowlane i instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej oraz instalacji klimatyzacji
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 168149.41
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Janex sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Franciszka Wężyka 26
Kod pocztowy: 31-580
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 218054.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1822013.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 254155.78
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: zakup, dostawa i montaż mebli gotowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 36984.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Biuro 2000 Fabryka Mebli i Sprzetu Biurowego s.c.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Kamienna 8
Kod pocztowy: 30-001
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30492.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30492.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54710.40
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych