Ogłoszenie nr 510418355-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Muzeum Narodowe w Krakowie: Roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą Nowa Galeria Sztuki XX i XXI wieku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 776352-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540402020-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Narodowe w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 27596100000000, ul. Al. 3-go Maja  1, 30-062  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 43 35 621, e-mail zam_publ@muzeum.krakow.pl, faks 12 43 35 555.
Adres strony internetowej (url): www.mnk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą Nowa Galeria Sztuki XX i XXI wieku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
EP-ZP-271-32/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne w ramach zadania pod nazwą Nowa Galeria Sztuki XX i XXI wieku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków 2.Zakres prac obejmuje m.in.: 1) prace budowlano-wykończeniowe związane aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej oraz dostosowanie istniejącej łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, 2) instalacje elektryczne i oświetleniowe, 3) sieć komputerowa, 4) przebudowa systemu sygnalizacji pożarowej, 5) dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), 6) zmiana lokalizacji hydrantów wraz z przebudową fragmentu instalacji wodnej 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczną, na którą składają się: a) Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ b) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami - załącznik 2a SIWZ; c) Opis Standardu stosowanego w Muzeum Narodowym w Krakowie dla systemów okablowania strukturalnego IT budynkowych oraz systemów technicznych – załącznik 2b SIWZ. 4. Prace należy prowadzić w oparciu o dokumenty wymienione w ust. 3 niniejszego rozdziału SIWZ, a także zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dla tej inwestycji decyzją pozwolenia na budowę nr 203/6740.1/2020 z dnia 4 lutego 2020, 5. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i w dokumentacji technicznej jak również we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego opinią i postanowieniem Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną. 6. Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie zlokalizowany jest przy al. 3 Maja 1 w Krakowie. 7. Dostępność obiektu dla prac stanowiących przedmiot zamówienia: Wszystkie dni tygodnia w godzinach 06:00-22.00 8. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od podpisania Umowy (przed przystąpieniem do robót) przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram realizacji prac. 9. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy tj. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111300-1, 45212313-3, 45330000-9, 45310000-3, 45311000-0, 45314320-0, 45312100-8, 45312200-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1759920.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum: STAMBUD Sp. z o.o. (Lider), 2K-Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. (Partner)
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Św. Wojciecha 89
Kod pocztowy: 32-085
Miejscowość: Modlnica
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1976838.41
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1976838.41
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3343744.42
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 919000.00
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art. ustawy Pzp  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych