Ogłoszenie nr 500010313-N-2017 z dnia 08.08.2017 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z podłączeniem do sieci cieplnej budynku przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545942-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z podłączeniem do sieci cieplnej budynku przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0029.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z podłączeniem do sieci cieplnej budynku przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku. Zakres robót: - adaptacja pomieszczenia piwnicznego na SWC (budowlanka, instalacja c.o. wod.-kan., elektryczna), - montaż rur stalowych zewnętrznie, - montaż grzejników stalowych płytowych, - montaż zaworów odpowietrzających, - montaż elektronicznych radiowych podzielników ciepła, - izolacja cieplna przewodów, - próba szczelności, - roboty wykończeniowe i porządkowe . Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, projekt wykonawczy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45331100-7

Dodatkowe kody CPV: 45320000-6, 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z podłączeniem do sieci cieplnej budynku przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 141034.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Technika Grzewcza i Sanitarna Brunon Raszczyk
Email wykonawcy: biuro@tgs.rybnik.pl
Adres pocztowy: ul. Borki 47a
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 105166.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 105166.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 105166.31
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych