Ogłoszenie nr 510437256-N-2021 z dnia 25.11.2021 r.
Centrum Usług Wspólnych: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BAĆKOWICE W ROKU 2022”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00262318/01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach, Baćkowice 100, 27-552 Baćkowice, NIP:8631700544, REGON: 366026674, Roman Szczuchniak (15) 86 81 656
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wszachowie, Wszachów 49A, 27-552 Baćkowice, NIP: 863-15-23-680, REGON: 260648691, Marianna Masternak (15) 86 87 347
Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach, Baćkowice 100, 27-552 Baćkowice, NIP: 863-16-90-030, REGON 260411227, Zbigniew Majecki (15) 86 86 208 wew. 25
Gmina Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice, NIP: 863-16-08-904, REGON 830409815, Roman Szczuchniak (15) 86 81 656

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Usług Wspólnych, Krajowy numer identyfikacyjny 36602667400000, ul. Baćkowice  100, 27-552  Baćkowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 86 86 208, e-mail gzbac@onet.eu, faks 15 86 86 208.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Strony wyznaczają spośród siebie zamawiającego, którego upoważniają do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Strony wyznaczają do realizacji w/w zadania Centrum Usług Wspólnych w Baćkowicach reprezentowany przez kierownika Romana Szczuchniaka
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO GRZEWCZEGO DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BAĆKOWICE W ROKU 2022”
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, do poszczególnych szkół na terenie Gminy Baćkowice wskazanych przez Zamawiającego oleju napędowego grzewczego o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w PN-C-96024:2011 w ilości ok. 130 000 litrów (ostateczna realizacja ilości oleju wg zapotrzebowania) , w oznaczonych przez Zamawiającego terminach. Dostawy paliwa będą rozliczane w temperaturze referencyjnej 15*C. Pierwsza dostawa oraz kolejne będą zrealizowane wg cennika producenta na dzień w którym dostarczony zostanie olej. Ilość litrów, oraz terminy dostaw ustalone zostaną w bezpośrednich kontaktach Dostawcy z Zamawiającym. Jednorazowo zamawiana będzie ilość obejmująca ok. 80% posiadanej pojemności przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb i możliwości. W miejscu dostawy znajdują się następujące zbiorniki: - ZS Baćkowice wspólnie z Gminą Baćkowice (Kryta Pływalnia) – 5 zbiorników po 2 tys. litrów Rozładunek przy zastosowaniu pompy przy autocysternie, lub grawitacyjnie. - PSP Wszachów – 3 zbiorniki po 2 tys. litrów. Rozładunek przy zastosowaniu pompy przy autocysternie Olej będzie dostarczany do w/w placówek oświatowych, w ZS Baćkowice integralną częścią obiektów jest Kryta Pływalnia – zapotrzebowanie na olej w ciągu całego roku kalendarzowego. Podstawą do wystawienia faktury będzie poświadczenie odbioru wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy autocysternie. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zaległości płatniczych odbiorcy. Takie zachowanie Dostawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Faktury VAT będą wystawiane wg wskazań zalegalizowanych urządzeń pomiarowych przy autocysternie w ilościach przeliczonych wg PN-ISO 91-1 na ilość litrów w temperaturze referencyjnej 15oC zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, póz 11 z póź. zmian.). Dostawy realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09135100-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 439920.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Term - Oil Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 404040.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 404040.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 408590.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Czas dostawy w ofercie nr 1 oraz ofercie nr 2 - 3 dni Stały opust Oferta nr 1 - Term-Oil - 0,276 zł Stały opust Oferta nr 2 - Mer-Trans - 0.241 zl Oferta Term-Oil jest korzystniejsza, oferent zaoferował większy opust. Skutkuje to zakupami oleju napędowego grzewczego w niższe cenie w stosunku do oferty Mer-Trans

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych