Ogłoszenie nr 510418568-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Urząd Gminy Ciechocin: Remont świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583006-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Ciechocin, Krajowy numer identyfikacyjny 53147600000000, ul. Ciechocin  172, 87-408  Ciechocin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 683 77 81, e-mail monika.pujer@ciechocin.pl, faks 56 683 77 08.
Adres strony internetowej (url): www.ciechocin.pl
Adres profilu nabywcy: www.ciechocin.bip.net.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.ciechocin.bip.net.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont świetlicy wiejskiej w Miliszewach na potrzeby aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KIR.271.1.10.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Remont świetlicy wiejskiej w Miliszewach wraz z instalacją ogrzewania” dz. Nr 238, obręb Miliszewy Gmina Ciechocin. Przedmiotowe przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego polegająca na pracach remontowych świetlicy wiejskiej w Miliszewach oraz na budowie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy. Budowa ogrzewania obejmuje swoim zakresem projekt budowlany wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego, opracowanie nie obejmuje instalacji zewnętrznych, przyłączy oraz instalacji elektrycznych związanych z funkcjonowaniem instalacji sanitarnych. Szacunkowa kubatura całego budynku – 1000m3. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: -Roboty zewnętrzne (elewacja, opaska i schody, dach), -Roboty remontowe wewnętrzne, -Roboty towarzyszące, -Instalowanie rurociągów i armatury, -Roboty izolacyjne, -Montaż grzejników i armatury, -Roboty pomocnicze. Szczegóły rozwiązań przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz w części rysunkowej dokumentacji projektowej 3.4. Przedmiot zamówienia obejmuje również: -organizację i zabezpieczenie terenu budowy, -opracowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych, -wykonanie niezbędnych badań i prób, -uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera: -dokumentacja projektowa, -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych , -wzór umowy, -przedmiar robót – dokument pomocniczy. 3.6. Załączony do SIWZ przedmiar ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacja techniczną i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów nowych i nieużywanych, stanowiących jego własność. Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczeństwa, oraz powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, w szczególności: zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45262500-6, 45422000-1, 45261210-9, 45320000-6, 45400000-1, 45421100-5, 45430000-0, 45442100-8, 45330000-9, 45231112-3, 45310000-3, 45311100-1, 45311200-2, 45331100-7, 45321000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 200992.96
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DOM-PLAST Karol Dąbrowski
Email wykonawcy: zamowienia@domplast.pl
Adres pocztowy: ul. Słuchajska 4
Kod pocztowy: 87-400
Miejscowość: Golub-Dobrzyń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 247221.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 247221.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 292300.09
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych