Ogłoszenie nr 510437666-N-2021 z dnia 06.12.2021 r.
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku: wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz zabudów do pomieszczeń szpitalnych według projektu koncepcyjnego oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pasłęku, w związku z COVID-19 w oparciu o otrzymany projekt budowlany – dla pomieszczeń nr 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 46, 47, 48, zlokalizowanych w budynku głównym Szpitala przy ul. Kopernika 24A w Pasłęku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku, Krajowy numer identyfikacyjny 28045077200000, ul. ul. Kopernika  , 14-400  Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552 491 500, e-mail administracja@szpitalpaslek.com, faks 552 491 500.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz zabudów do pomieszczeń szpitalnych według projektu koncepcyjnego oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pasłęku, w związku z COVID-19 w oparciu o otrzymany projekt budowlany – dla pomieszczeń nr 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 46, 47, 48, zlokalizowanych w budynku głównym Szpitala przy ul. Kopernika 24A w Pasłęku.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz zabudów do pomieszczeń szpitalnych według projektu koncepcyjnego oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pasłęku, w związku z COVID-19 w oparciu o otrzymany projekt budowlany – dla pomieszczeń nr 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 46, 47, 48, zlokalizowanych w budynku głównym Szpitala przy ul. Kopernika 24A w Pasłęku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 171110
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Aktywności Zawodowej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy: 82-340
Miejscowość: Kamionek Wielki 82
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 210465.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 210465.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 210465.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zawarcie umowy następuje na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021. poz. 2095 t.j. z dnia 22.11.2021 r.) oraz art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2021 poz. 2069, t.j. z dnia 17.11.2021 r.) w związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 491 z dnia 20.03.2020 r.), bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598), wobec zaistnienia uzasadnionych okoliczności: 1) wymaga tego ochrona zdrowia publicznego, przy wysokim prawdopodobieństwie szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, 2) związanych z koniecznością zapobiegania i zwalczania epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan epidemii, a aktualnie trudna sytuacja epidemiczna wymusza szybkie wdrażanie rozwiązań, środków zapobiegawczych i czynności niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 oraz związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką, zwalczaniem zakażeń i skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Pasłęku, w związku z COVID-19,"
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych