Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500281566-N-2018 z dnia 23-11-2018 r.
Prokuratura Okręgowa w Łodzi: Wykonanie klimatyzacji w budynku A i B Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152 w formule " zaprojektuj i wykonaj " roboty budowlane.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 641375-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500259299-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 25300000, ul. ul. Kilińskiego  152, 90322   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 768 692, e-mail prokuratura@bmp.net.pl, faks 426 768 628.
Adres strony internetowej (url): http://www.lodz.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.lodz.gov.pl./zamówienia publiczne/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: organ kontroli państwowej lub ochrony prawnej, sądy lub trybunał
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie klimatyzacji w budynku A i B Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152 w formule " zaprojektuj i wykonaj " roboty budowlane.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PO VII WB 261.8.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie klimatyzacji w budynku A Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, w formule " zaprojektuj i wykonaj " robotę budowlaną tj.:Zakres zamówienia określa niniejsza umowa oraz szczegółowy opis zawarty w programie funkcjonalno- użytkowym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 1/ Wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej montaż instalacji klimatyzacji w 66 pomieszczeniach w budynku A i 8 pokojach biurowych w budynku B, montaż centralnego sterownika obsługującego do 200 urządzeń wewnętrznych oraz podłączenie urządzenia klimatyzacyjnego firmy Mitsubishi zainstalowanego w pomieszczeniu serwerowni do centralnego systemu sterowania. Dokumentacja powinna być wykonana w 1 egzemplarzu w wersji papierowej, 1 egzemplarzu w formacie oryginalnych plików oraz w 1 egzemplarzu w formacie pdf, przy czym dokumentacja winna obejmować wszystkie niezbędne elementy z punktu widzenia celu, jakiem służy oraz zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe. Do projektu należy dołączyć karty produktów zastosowanych urządzeń, które Wykonawca zastosuje przy realizacji robót budowlanych. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – należy przewidzieć możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń ( równe lub lepsze ). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego w dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne i  inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 2/ Wykonanie dokumentacji powykonawczej obejmującej montaż instalacji klimatyzacji w 28 pomieszczeniach w budynku A i 8 pokojach biurowych w budynku B. Dokumentacja powinna być wykonana w 1 egzemplarzu w wersji papierowej, 1 egzemplarzu w formacie oryginalnych plików oraz w 1 egzemplarzu w formacie pdf. 3/ Wykonanie na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt 1 : a. instalacji klimatyzacji w oparciu o urządzenia kasetonowe wyprodukowane w roku 2018 w 28 pomieszczeniach w budynku A i 8 pokojach biurowych w budynku B, b. podłączenie urządzenia klimatyzacyjnego firmy Mitsubishi zainstalowanego w pomieszczeniu serwerowni w budynku A na parterze do centralnego systemu sterowania, c. montaż centralnego sterownika obsługującego do 200 urządzeń wewnętrznych (możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń w przyszłości), d. rozbudowy instalacji elektrycznej celem zapewnienia właściwego zasilania zamontowanych w roku 2018 urządzeń klimatyzacyjnych z tablic piętrowych budynku A i B, e. konstrukcji wsporczej pod agregaty klimatyzacyjne, których lokalizacja planowana jest na dachu A i B, f. drobnych napraw tynkarsko-malarskich po wykonanych pracach montażowych, 4/ Sprawowanie nadzoru autorskiego, przy wykonywaniu zadań o których mowa w pkt 3/. 5/ Uruchomienie instalacji i urządzeń wraz z przeszkoleniem osób obsługujących urządzenia. 6/ Wykonanie dokumentacji przeprowadzonych prób i badań. 7/ Przedstawienie wymaganych dokumentów koniecznych do użytkowania (miedzy innymi kart gwarancyjnych wmontowanych urządzeń). 8/ Wykonanie prac porządkowych oraz wszelkich niezbędnych czynności administracyjnych i faktycznych wymaganych zgodnie z przepisami dla prawidłowego wykonania zamówienia. 9/ Serwis gwarancyjny zamontowanych w 2018 roku urządzeń zgodnie z wymaganiami producenta. § 2
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45331200-8

Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 45310000-3, 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 500000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: VENTRA CLIMA Sp. z o.o. Oddział:
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zbąszyńska 4
Kod pocztowy: 91-342
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 615000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 615000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 615000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych