Ogłoszenie nr 500108630-N-2018 z dnia 16.05.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Cmentarnej 15 w Rybniku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541718-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na modernizację budynku przy ul. Cmentarnej 15 w Rybniku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0021.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na kompleksową modernizację budynku mieszkalnego przy ul. Cmentarnej 15 w Rybniku niezbędnej Zamawiającemu do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Charakterystyka ogólna Budynek mieszkalny przy ul. Cmentarna 15 w Rybniku z roku 1925 roku, kubatura 1976 m3 , powierzchnia 341,65 m 2 - 3 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej. Murowany z cegły. Konstrukcja dachu drewniana płaska kryta papą. Strop nad piwnica ceglany pozostałe drewniane, schody drewniane policzkowe. Dane do projektowania: 1) zmodernizować istniejący budynek mieszkalny z przebudową klatki schodowej na żelbetową, 2) wymiana stropów na betonowe, 3) analiza posadowienia budynku, 4) przebudowa kominów, 5) naprawa konstrukcji dachu po uprzednim zinwentaryzowaniu, 6) wyposażenie lokali mieszkalnych w pełny węzeł sanitarny, 7) wyposażenie budynku w instalacje wod.-kan., elektryczną i niskoprądową, 8) wyposażenie budynku w ogrzewanie gazowe indywidualne dla mieszkania lub kotłownia gazowa, 9) wyposażenie budynku w instalację wentylacji, 10) docieplenie budynku na podstawie WT 2021, 11) remont elewacji frontowej, 12) zamawiający będzie aplikował o środki z funduszu dopłat BGK na tworzenie lokali komunalnych, wobec tego niezbędne jest wyposażenie mieszkań zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Wymagany zakres opracowania: 1)W zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: a) wykonanie inwentaryzacji budynku plus ocena stanu technicznego elementów konstrukcji budynku, b) projekt budowlano-wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentami stanowiącymi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury UM Rybnika, c) branżowe projekty wykonawcze, d) przedmiary robót, e) kosztorysy inwestorskie, f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, g) zbiorcze zestawienie kosztów, h) ) uzyskanie pozwolenia na budowę. 2) dokumentacja projektowa powinna składać się z: a) projekt budowlanego - 6 egz., b) projektów wykonawczych poszczególnych branż 4 egz., c) kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże 2 egz., d) przedmiaru robót z podziałem na branże 2 egz., e) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 2 egz., Ww. opracowania powinny być również przygotowane (dodatkowo) w wersji elektronicznej na płycie CD – 2 szt. Wszystkie materiały na płycie CD powinny być wykonane w formacie pdf odpowiednio pogrupowane i opisane. Zakres prac niezbędnych do projektowania: 1) przeprowadzenie wizji na obiekcie, 2) wykonanie inwentaryzacji budowlanej na potrzeby projektu, 3) wykonanie map, zasadnicza i orientacja, 4) uzyskanie danych do projektowania, 5) uzyskanie uzgodnień i opinii do opracowywanego zakresu projektu, 6) koordynacja międzybranżowa rozwiązań projektowych, 7) przedstawienie propozycji rozwiązań projektowych w terminie 3 tygodni od podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z inwestorem, 8) wykonanie i sprawdzenie projektu pod względem zgodności z przepisami oraz normami przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności: a) architektonicznej, b) konstrukcyjno-budowlanej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych, 9) konsultowanie rozwiązań projektowych z inwestorem (przedstawienie koncepcji do 21 dni od podpisania umowy). Projekt winien zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentację należy złożyć Zamawiającemu w celu dokonania jej sprawdzenia. Termin sprawdzenia dokumentacji 7 dni od daty jej złożenia. W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego. Po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do przeprowadzenia wizji i pomiarów na obiekcie oraz do przeprowadzenia niezbędnych uzgodnień. Stosownie do treści art. 30 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: Zakres przedmiotu zamówienia nie wpływa na zmianę cech funkcjonalno-użytkowych ww. budynku. Wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z zapisem art. 29-30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2) dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Ewentualne odstępstwo od tego zakazu musi być uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którą należy opisać w dokumentacji projektowej wraz z podaniem przyczyn dlaczego nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i określeniem parametrów równoważnych, 3) forma i treść dokumentacji musi być zgodna z wymaganiami Ustawy i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami. Przedmiot zamówienia należy opracować stosownie do obowiązujących przepisów tzn.: - Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Szczegółowy zakres usługi określa SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24360.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Projektowo Budowlana ARKON Krzysztof Nowak
Email wykonawcy: arkonbud@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wawelska 9/9
Kod pocztowy: 44-217
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26568.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26568.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 104550.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych