Ogłoszenie nr 510538781-N-2020 z dnia 09.12.2020 r.
Gmina Grzegorzew: Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedsięwzięcie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 598755-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540209612-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Grzegorzew, Krajowy numer identyfikacyjny 53852100000000, ul. Plac 1000-lecia Państwa Polskiego  1, 62-640  Grzegorzew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 718 255, e-mail grzegw@grzegorzew.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.grzegorzew.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RDS.271.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I ,,Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie" obejmuje min. in.: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót, obejmujących budowę nowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzegorzew wraz instalacjami technologicznymi oraz wpięciem jej do istniejącej sieci wodociągowej. Inwestycja jest zlokalizowana na działce nr 1512/2 województwo Wielkopolskie, powiat Kolski, obręb Grzegorzew. Stacja uzdatniania wody o wydajności 80 m3/h wraz z dwoma ujęciami głębinowymi w miejscowości Grzegorzew. Poprzez użyte sformułowanie budowa „stacji uzdatniania wody” rozumie się budowę budynku SUW wraz z układami i instalacjami niezbędnymi w funkcjonowaniu SUW jako całości technologicznej włącznie z budową obiektów towarzyszących niezbędnych dla funkcjonowaniu stacji uzdatniania wody w opisany w tym PFU zakresie. 1 Zakres głównych prac obejmuje m.in.: - Wykonanie dwóch nowych otworów studziennych wraz z dostawą i montażem pomp głębinowych, obudów studziennych naziemnych ocieplanych z system ogrzewania (typu Lange) - Budowa budynku stacji uzdatniania wody, oraz dostawa i montaż kompletnego układ technologiczny niezbędnego do uzdatnienia pozyskiwanej wody surowej do poziomu pozwalającego spełnić wartości określonego w rozporządzeniu Ministra zdrowa, - Budowa żelbetowego odstojnika popłuczyn, dostosowanego rozmiarami do potrzeb procesu uzdatniania wody, - Budowa dwóch żelbetowych zbiorników retencyjnych o pojemności czynnej 200 m3 każdy, - Budowa neutralizatora odcieku powstającego w pomieszczeniu chlorowni, - Budowa sieci międzyobiektowych łączących poszczególne obiekty SUW, - Budowa wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną, - Budowa dróg wewnętrznych, placów manewrowych, - Budowa ogrodzenia stacji, - Podłączenie kanalizacji sanitarnej budynku SUW z kolektorem ścieków sanitarnych, - Podłączenie kanalizacji wód popłucznych, wód spustowych i wód przelewowych zbiorników retencyjnych z kolektorem ścieków sanitarnych, - obsługę geodezyjną - inwentaryzację powykonawczą, - nadzór autorski projektanta. 2 Zakres prac projektowych obejmuje m.in.: - wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie odwiertu studni głębinowych, - wykonanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej w zakresie niezbędnym do prawidłowego ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, - wykonanie koncepcji technicznej obejmującej przedmiot zamówienia z weryfikacją założeń projektowych, bilansem mediów oraz opisem rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego, - uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, w tym z właścicielami nieruchomości, również z tymi, na które realizacja będzie miała wpływ, opinii, dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do wykonania robót, - właściwe, zgodne z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską, wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego) z uzyskaniem prawomocnego „Pozwolenia na budowę” oraz wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót, w tym m.in. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, - opracowanie operatu wodno-prawnego na pobór wody podziemnej i zrzut sklarowanych wód popłucznych oraz uzyskanie zgody wodno-prawnej. Wody popłuczne planuje się odprowadzić do gminnej oczyszczalni ścieków, bezpośrednio graniczącej w inwestycją. - właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych dla zakresu robót objętych PFU - opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla stacji uzdatniania wody - opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych - przeprowadzenie prób końcowych eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, - przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia - uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - opracowanie dokumentacji i wybudowanie nowego przyłącza energoelektrycznego dla zasilania stacji - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Inwestora - uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania zamówienia do eksploatacji i użytkowania zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Część II Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie" obejmuje m.in.: Zakres zamówienia obejmuje prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy czynnej technologicznie sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w miejscowości Grzegorzew metodą przewiertu sterowanego lub przecisku. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 1202/1, 1203/1 1238/1, 1201 województwo Wielkopolskie, powiat Kolski, obręb Grzegorzew. Długość sieci wodociągowej do przebudowy: ok. 120 m. Podczas przebudowy przewidziano również montaż 2 szt. hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych min. DN80: -wymiana istniejącego hydrantu, w miejscu rozpoczęcia przebudowy -zaprojektowanie nowego hydrantu w rejonie skrzyżowania z ulicą Łąkową. Konieczność przebudowy przedmiotowego odcinka wodociągu wynika ze skorodowania rur stalowych, z których jest on wykonany, co powoduje jego częste awarie i przerwy w dostawie wody. Projektuje się wymianę ok. 120 m skorodowanego odcinka przewodu stalowego na przewód PE-HD SDR17 DN110 wraz z włączeniem w wodociąg stalowy w ul. Łąkowej oraz montaż 2 szt. hydrantów nadziemnych min. DN80 Zakres głównych obejmuje prac m.in.: -sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, -obsługę geodezyjną, -wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, -przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci w użytkowanie, -inwentaryzację powykonawczą, -nadzór autorski projektanta. Uwaga: projekt sieci wodociągowej a w szczególności włączenie musi być uzgodniony z wykonawcą stacji uzdatniania wody. Część III ,,Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie" obejmuje m.in.: Zakres zamówienia obejmuje prace polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy czynnej technologicznie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w miejscowości Grzegorzew metodą wykopu otwartego. Inwestycja jest zlokalizowana na działkach nr 999/1, 934/1, 925/1 województwo Wielkopolskie, powiat Kolski, obręb Grzegorzew. Długość sieci kanalizacyjnej do renowacji: ok. 100 m. Podczas przebudowy przewidziano również montaż min. 3 szt. studni rewizyjnych: -w miejscu rozpoczęcia przebudowy, -przyłączeniową do posesji nr 31 -na skrzyżowaniu z ulicą Źródlaną – mającą umożliwić dalszą rozbudowę sieci. Jeżeli Wykonawca uzna, że aspekty techniczne wymagają zastosowania większej ilości studni, należy je przewidzieć w projekcie. Konieczność przebudowy przedmiotowego odcinka kanalizacji wynika z jego uszkodzenia, powstałego podczas budowy sieci energetycznej. Uszkodzenie istniejących rurociągów kamionkowych spowodowała zanik prawidłowego spadku przewodu kanalizacji sanitarnej, co powoduje jej zapychanie. Projektuje się wymianę 100 m uszkodzonego rurociągu kamionkowego na przewód PVC-U lite DN200 SN8 SDR34 oraz montaż 3 szt. studni betonowych DN1000 z włazami żeliwnymi. Zakres głównych obejmuje prac m.in.: -sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, -obsługę geodezyjną, -wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu, -przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w użytkowanie, inwentaryzację powykonawczą, - nadzór autorski projektanta. Po wykonaniu przedmiotu Kontraktu i osiągnięciu efektu oraz założonych parametrów techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiającemu Gwarancji jakości na całość przedmiotu Kontraktu na okres wynikający z zawartej przez strony umowy, zgody z ofertą wybrana w postępowaniu na daną część zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 74000000-9, 45200000-9, 45300000-0, 74200000-1, 45230000-8, 45250000-4, 45310000-3, 74220000-7, 74230000-0, 45231300-8, 52521260-7, 45317000-2, 45317000-2, 74222000-1, 74232000-4, 71322000-1, 71320000-7, 71242000-6, 71245000-7, 45000000-7, 45100000-8, 45113000-2, 45231000-5, 45232100-3, 45231300-8, 71322000-1, 71320000-7, 71242000-6, 71245000-7, 45000000-7, 45100000-8, 45113000-2, 45231000-5, 45232400-6, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2952000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. ,,AUTOMATYK” Barbara Kondratowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zbiersk Cukrownia 68/2
Kod pocztowy: 62-830
Miejscowość: Zbiersk
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3446460.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3446460.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4821600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
W dniu 17.11.2020 r. zgodnie z ogłoszeniem nr 510228761-N-2020 unieważniono postępowanie dla części II tj. Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz części III tj. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie z uwagi na brak złożonych ofert.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych