Ogłoszenie nr 500303176-N-2018 z dnia 19.12.2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 644819-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych ADM II z podziałem na zadania
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0059.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zakald Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku. Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania: Zadanie nr 1: Malowanie klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Patriotów 14 w Rybniku Zadanie nr 2: Malowanie klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Lompy 6 w Rybniku Zadanie nr 3: Malowanie klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Patriotów 8 w Rybniku. Zakres robót (dotyczy zadania 1-3) : 1) zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, przygotowanie zabezpieczeń i oznakowań, 2) dbałość o stan techniczny zabezpieczenia terenu i oznakowania w czasie trwania robót, 3) wykonanie rusztowań do zeskrobania malowania sufitów ostatniej kondygnacji, 4) zmycie i zeskrobanie powierzchni i ścian sufitów, 5) przygotowanie powierzchni pod malowanie, 6) wykonanie gładzi, 7) malowanie ścian i sufitów, 8) malowanie lamperii farbami olejnymi, 9) rozebranie rusztowań, 10) malowanie elementów metalowych na klatce schodowej, 11) malowanie stolarki drzwiowej i okiennej, 12) wywóz odpadów z prowadzonych robót na bieżąco, 13) ostateczne uporządkowani, mycie i przekazanie obiektu Inwestorowi. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45442100-8

Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45311200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Malowanie klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Patriotów 14 w Rybniku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 55400.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  8
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FOXPAINT Lis Jarosław
Email wykonawcy: jlis@foxpaint.pl
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 64
Kod pocztowy: 44-335
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 46592.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46592.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 74232.54
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Malowanie klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Lompy 6 w Rybniku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 53102.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane Grzegorz Gąsior
Email wykonawcy: m.malczyk.prb@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Mikołowska 113 a
Kod pocztowy: 44-203
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 46087.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 43943.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68635.16
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Malowanie klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ul. Patriotów 8 w Rybniku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 41905.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FOXPAINT Lis Jarosław
Email wykonawcy: jlis@foxpaint
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 64
Kod pocztowy: 44-335
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34451.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34451.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51950.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych