Ogłoszenie nr 510427352-N-2021 z dnia 07.04.2021 r.
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce: Odbiór i utylizację odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180104, 180106, 180108,180109,180182 oraz odpadów o kodzie 150202 i 150110.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Krajowy numer identyfikacyjny 30461600000000, ul. Al. Jana Pawła II  , 07-410  Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 652 122, e-mail szpitalo@szpitalo.nazwa.pl, faks 297 604 569.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.ostroleka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór i utylizację odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180104, 180106, 180108,180109,180182 oraz odpadów o kodzie 150202 i 150110.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MSS-TZP-ZPP-26-ZO-26/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i utylizacja odpadów medycznych o kodach 180102,180103, 180104, 180106, 180108,180109, 180182 oraz odpadów o kodzie 150202 i 150110 w ilości określonej w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego i umowy- Formularz cenowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zapytanie ofertowe na odbiór i utylizację odpadów medycznych o kodach 180102, 180103, 180104, 180106, 180108,180109,180182 oraz odpadów o kodzie 150202 i 150110.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 429120.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: EMKA S.A.; SABA Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Jaktorowa 15A
Kod pocztowy: 96-300
Miejscowość: Żyrardów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 453600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 453600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 453600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Data i miejsce podpisania Umowy: 18.12.2020r. w Ostrołęce Zamówienie udzielone bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Strony zawarły umowę z uwzględnieniem art. 6a Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.Uzasadnienie: usługa odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach: 180102, 180103, 180104, 180106, 180108, 180109, 180182 oraz odpadów o kodzie 150202 i 150110: 1.zamówienie dotyczy usługi 2.niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 3.zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby.Uwzględniając powyższe przesłanki zastosowania art. 6a ustawy o COVID-19 do usługi odbioru i utylizacji odpadów medycznych o kodach: 180102, 180103, 180104, 180106, 180108, 180109, 180182 oraz odpadów o kodzie 150202 i 150110. z czterech przesłanek spełnione są cztery.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych