Ogłoszenie nr 500015398-N-2018 z dnia 19.01.2018 r.
Gmina Słupia: Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Słupia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630740-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Słupia, Krajowy numer identyfikacyjny 75014851000000, ul. Słupia  136, 96-128   Słupia, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 315 591, e-mail gmina@slupia.com.pl, faks 468 315 514.
Adres strony internetowej (url): www.slupia.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Słupia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PPIN.271.24.2017.JJ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Słupia, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu III zgodnie z Uchwałą Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm). a) zakres zamówienia obejmuje odbiór u źródła i zagospodarowanie następujących rodzajów odpadów, w szczególności:  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych kod 20 03 01,  segregowane i gromadzone selektywnie) o podanych poniżej kodach odpadów (w tym opakowań): - szkło (kod 20 01 02, 15 01 07), - papier i tektura (kod 20 01 01, 15 01 01), - tworzywa sztuczne (kody 20 01 39, 15 01 02), - metale (kod 20 01 40, 15 01 04), - opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), - zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06), - odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone (kod 20 02 01), - odpady kuchenne ulegające biodegradacji (kod 20 01 08), - przeterminowane leki (kod 20 01 32), - chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe - kod 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*), - zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 34), - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36), - odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), - zużyte opony (kod 16 01 03), - odpady budowlane i rozbiórkowe (o kodach z grupy 17), - popiół z palenisk domowych (kod ex 20 01 99); b) Wykonawca będzie wykonywał przez cały okres obowiązywania umowy odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych oraz odpadów zebranych selektywnie w pojemnikach i z częstotliwością, określonymi w uchwale Nr XXXIII/163/17 Rady Gminy Słupia z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 poz. 4797); c) odpady komunalne będą odbierane z pojemników wyłącznie do tego celu przeznaczonych, dostarczonych mieszkańcom przez Wykonawcę i odpowiednio przez niego oznaczonych.  w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki na odpady o poj. od 120 l  w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o poj. od 240 l  w obiektach użyteczności publicznej – pojemniki o poj. od 120 l Dopuszcza się odbieranie odpadów w workach zgodnie z zapisami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia; d) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w nieograniczonej ilości, także w wystawionych przez właścicieli nieruchomości workach; e) odbiór odpadów będzie następował z pojemników bezpośrednio z nieruchomości wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, do drogi dojazdowej lub ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd; f) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do:  zapobiegania wysypywaniu się odpadów z pojemników podczas dokonywania odbioru lub transportu,  uprzątnięcia i odbierania odpadów z miejsc ich gromadzenia, w tym także tych, które nie zostały umieszczone w pojemnikach,  zabezpieczenia przewożonych odpadów przed rozsypywaniem oraz w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ruchu drogowego; g) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego z gniazd ogólnodostępnych tj.  Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia  Szkoła Podstawowa w Słupi, Słupia 144, 96-128 Słupia  Szkoła Podstawowa w Winnej Górze, Winna Góra 40, 96-128 Słupia  Ochotnicza Straż Pożarna w Gzowie, Gzów 39A, 96-128 Słupia  Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu, Zagórze 37A, 96-128 Słupia  Ochotnicza Straż Pożarna w Słupi, Słupia 112A, 96-128 Słupia h) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych baterii i akumulatorów z placówek oświatowych oraz obiektów użyteczności publicznej tj.:  Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia  Szkoła Podstawowa w Słupi, Słupia 144, 96-128 Słupia  Szkoła Podstawowa w Winnej Górze, Winna Góra 40, 96-128 Słupia  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu, Zagórze 37A, 96-128 Słupia; i) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania zużytych baterii i akumulatorów z placówek oświatowych oraz obiektów użyteczności publicznej, o których mowa w lit. h) w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego oraz z zabudowy jednorodzinnej przy odbiorze odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów; j) odbiór i wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie realizował w poszczególnych miejscowościach zawsze w ten sam dzień roboczy tygodnia. W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy (święto), wywóz odpadów nastąpi w pierwszą sobotę następującą po dniu wolnym od pracy; k) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i dostarczenia do wszystkich nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia harmonogramu odbioru odpadów; l) harmonogram odbioru odpadów wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego; ł) w przypadku nowozgłoszonej nieruchomości Wykonawca odbierze odpady komunalne z tej nieruchomości przy najbliższym odbiorze zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów; m) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania aktualizacji wykazu nieruchomości dostarczy nowozgłoszonym nieruchomościom harmonogram odbioru odpadów; n) podczas realizacji umowy niedopuszczalne jest mieszanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami niesegregowanymi. 2) dostawa pojemników na odpady komunalne niesegregowane – nie nadające się do segregacji oraz dostawę stosownie do prowadzonej zbiórki pojemników na odpady zbierane selektywnie do wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wskazanych przez Zamawiającego – wykaz nieruchomości stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. a) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązująca kolorystyką i oznaczeniem:  pojemnik żółty – z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,  pojemnik niebieski – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury oznaczonych napisem „Papier”  pojemnik brązowy – z przeznaczeniem na bioodpady w tym odpady zielone oznaczony napisem „Bio”,  pojemnik zielony – z przeznaczeniem na szkło oznaczony napisem „Szkło”,  pojemnik zielony w gniazdach ogólnodostępnych – z przeznaczeniem na szkło kolorowe, oznaczony napisem „Szkło kolorowe”  pojemnik biały w gniazdach ogólnodostępnych – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne, oznaczony napisem „Szkło bezbarwne”  pojemnik żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne – pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych.  pojemnik w kolorze innym niż wymienione powyżej – z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne. b) przekazywane pojemniki powinny być przystosowane do opróżniania mechanicznego oraz nowe lub używane, czyste i estetyczne; c) pojemniki będą przekazywane przez Wykonawcę mieszkańcom na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIII/163/17 Rady Gminy Słupia z dnia 30 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 roku poz. 4797); d) wykaz nieruchomości stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ i będzie na bieżąco aktualizowany przez Zamawiającego. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty przekazania mu aktualizacji wykazu zobowiązany będzie do dokonania wymiany pojemników na posesjach lub dostarczenia dodatkowych pojemników stosownie do wprowadzonych zmian; e) dane przedstawione w Załączniku Nr 7 do SIWZ nie są zależne od Zamawiającego i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego przy uwzględnieniu powstawania nowych nieruchomości oraz migracji i naturalnego ruchu ludności. Ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może ulec zmianie, która będzie aktualizowana przez Zamawiającego; f) pojemniki będą przez Wykonawcę dostarczone mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w gniazda ogólnodostępne oraz placówki oświatowe i obiekty użyteczności publicznej - w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy; g) jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany uszkodzonego lub zniszczonego pojemnika na nowy; h) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia każdej nieruchomości (zamieszkałej i niezamieszkałej) w odpowiednie pojemniki z informacją o rodzaju frakcji odpadu, który należy w nim przechowywać; i) Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki w ilości wskazanej przez Zamawiającego, adekwatną do rzeczywistych potrzeb właścicieli nieruchomości: szacunkowa ilość pojemników służąca do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (663 nieruchomości):  pojemniki z przeznaczeniem na odpady zmieszane: - o poj. 120 l – 659 szt.; - o poj. 240 l – 30 szt.  pojemniki z przeznaczeniem na odpady suche: - o poj. 240 l – 667 szt.  pojemniki z przeznaczeniem na szkło: - o poj. 120 l – 667 szt.  pojemniki z przeznaczeniem na papier i tekturę: - o poj.120 l – 662 szt.  pojemniki z przeznaczeniem na: bioodpady w tym odpady zielone (w okresie od kwietnia do października) popiół pochodzący z palenisk domowych (w okresie od listopada do marca) - o poj. min. 120 l – 667 szt. szacunkowa ilość pojemników do wyposażenia nieruchomości niezamieszkałych (17 nieruchomości), w tym:  pojemniki z przeznaczeniem na odpady zmieszane: - o poj. 120 l – 9 szt.; - o poj. 240 l – 4 szt. - o poj. 1100 l – 8 szt.  pojemniki z przeznaczeniem na odpady suche: - o poj. 240 l – 7 szt.  pojemniki z przeznaczeniem na szkło: - o poj. 120 l – 7 szt.  pojemniki z przeznaczeniem na papier i tekturę: - o poj. 120 l – 7 szt. j) pojemniki o poj. 1,5 m3 (typ IGLOO) w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło kolorowe – pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych – 5 szt.; k) pojemniki o poj. 1,5 m3 (typ IGLOO) w kolorze białym – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne – pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych – 5 szt.; l) pojemniki o poj. 1,5 m3 (typ IGLOO) w kolorze niebieskim – z przeznaczeniem na papier i tekturę – pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych – 5 szt.; ł) pojemniki w kolorze żółtym o pojemności 2,5 m3– z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne – pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych – 5 szt.; m) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć każdą nieruchomość jednorodzinną w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory. Ponadto Wykonawca wyposaży w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory placówki oświatowe oraz obiekty użyteczności publicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h); n) Wykonawca zobowiązany jest również do dostarczenia pojemników na odpady budowlano – rozbiórkowe w terminie 3 dni roboczych w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz odbiór tych odpadów w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego i zagospodarowania tych odpadów. 3) zorganizowanie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w odległości nie większej niż 30 km od granic administracyjnych gminy Słupia. a) PSZOK zostanie wyposażony przez Wykonawcę w odpowiednie pojemniki, tak aby zapewnić prawidłową segregację wszystkich odpadów zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/164/17 Rady Gminy Słupia z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódz. Z 2017 roku poz. 4798); b) PSZOK winien być zlokalizowany tak, aby zapewnić dogodny dojazd mieszkańcom gminy Słupia; c) Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości i porządku na terenie PSZOK; d) PSZOK powinien być wyposażony w odpowiednie ilości urządzeń (pojemniki, kontenery) umożliwiające prawidłowy odbiór i zagospodarowanie dostarczonych do niego odpadów w sposób zgodny z obowiązującym w tym zakresie prawem; e) teren musi być ogrodzony, skanalizowany, utwardzony, oświetlony oraz dozorowany; f) PSZOK będzie odbierał odpady od mieszkańców w każdy dzień roboczy w godz. 800 – 1800 w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31.12.2020 r.; g) do PSZOK mieszkańcy mogą oddawać odpady zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/164/17 Rady Gminy Słupia z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Łódz. Z 2017 roku poz. 4798) h) mieszkańcy gminy Słupia będą dostarczać odpady komunalne do PSZOK bez ponoszenia dodatkowej opłaty; i) Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu odpadów z PSZOK, tak aby zapewnić możliwość ciągłego dostarczania odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Słupia. 4) zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych pochodzących bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. a) zbiórka odpadów polega na:  załadunku na środek transportu odpadów wystawionych przed nieruchomość,  zagospodarowaniu odebranych odpadów,  posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady. b) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych z częstotliwością jeden raz w ciągu roku. c) szczegółowe terminy zbiórki w poszczególnych miejscowościach oraz zasady zbiórki powinny być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym oraz poprzedzone akcją informacyjną. d) zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze. e) w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych Wykonawca odbierze następujące rodzaje odpadów:  zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 34),  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36),  odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07),  zużyte opony do rozmiaru 1250x400mm (kod 16 01 03), 2. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 1) prawidłowe gospodarowanie odebranymi komunalnymi odpadami zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie; 2) przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do właściwej Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z Uchwałą Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Dz. Urz. Woj. Łódz. Z 2017 roku poz. 3160); 3) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 roku poz. 1987 z późn. zm.) lub samodzielnego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 4) prowadzenie kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 5) baza magazynowo – transportowa oraz cały sprzęt Wykonawcy winien spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie; 6) zapewnienia dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia – przez cały czas trwania umowy wystarczającej ilości środków technicznych oraz odpowiedniego personelu, gwarantujących terminowe oraz jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usług; 7) utrzymania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym pojazdów, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji umowy, 8) w sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi) gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z harmonogramem, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru – taki sposób spełnienia świadczenia wynikającego z umowy może być wykonywany jedynie po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, 9) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu usługi, 10) rozliczania się z wykonywanych usług poprzez przedstawienie wymaganych przepisami dokumentów. 11) Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania ciążącego na właścicielu nieruchomości obowiązku segregowania odpadów komunalnych zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/163/17 Rady Gminy Słupia z dnia 30 października 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia (Dz. Urz. Woj. Łódz. Z 2017 roku poz. 4797). W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane oraz: a) umieszcza na pokrywie pojemnika znacznik (np. samoprzylepna kartka) informujący właściciela nieruchomości o otrzymaniu ostrzeżenia za nie przestrzeganie obowiązku segregowania odpadów; b) sporządzenia niezwłocznie protokołu określającego min: adres nieruchomości, dzień odbioru odpadów, opis obrazujący podstawę udzielenia ostrzeżenia właścicielowi nieruchomości; c) sporządzenia dokumentacji fotograficznej (w wersji cyfrowej, sporządzonej w sposób pozwalający udokumentować zakres nieprawidłowości i lokalizację nieruchomości, której nieprawidłowość dotyczy z widoczną na zdjęciu datą), niniejsza dokumentacja stanowić będzie załącznik do protokołu; d) zawiadomienia Zamawiającego o zaistniałej sytuacji w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia sytuacji. Do zawiadomienia Wykonawca dołącza dokumenty, o których mowa w lit. b i c. 12) przekazywania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, tj.: a) miesięcznych raportów zawierających określenie ilości i rodzaje przekazywanych pojemników w danym miesiącu z podziałem na miejscowości w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca; b) ilości poszczególnych rodzajów odebranych i zagospodarowywanych odpadów w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca; c) danych osobowych właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, na którą zostały dostarczone pojemniki na odpady budowlano-rozbiórkowe, ilość dostarczonych pojemników, termin dostarczenia i odbioru pojemników, ilość oraz opis rodzaju odpadów odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca – raport dotyczy tylko miesiąca, w którym te odpady zostały odebrane; d) ilości oraz rodzaju frakcji odebranych odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów w tym: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, zebranych podczas akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia danego miesiąca – raport dotyczy tylko miesiąca, w którym te odpady zostały odebrane; e) sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017, poz. 1289) w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego sprawozdanie dotyczy; f) innych informacji na temat odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający nałoży taki obowiązek. Obowiązek ten dotyczy jedynie informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca; g) jako załączniki do faktury miesięcznej Wykonawca załączy:  miesięczny raport, o którym mowa w lit. b, c i d;  karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do RIPOK. Karty przekazania odpadów, o których mowa w zdaniu poprzednim muszą jednoznacznie stwierdzać, że odpady pochodzą z terenu gminy Słupia; 13) Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2017r., poz. 1289), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016r., poz. 2167), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U z 2012r. poz. 676), 14) świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia przy uwzględnieniu zasad wynikających min. z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017, poz. 1289) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 3. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi określonymi w szczególności : 1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), 2) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017, poz. 1289), 3) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), 4) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), 5) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688), 6) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze zm.), 7) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973), 8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2167), 9) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. , poz. 934), 10) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), 11) obowiązujące na terenie gminy akty prawa miejscowego. 4. W celu poprawnej wyceny zadania zaleca się, aby Wykonawca dokonał szczegółowej wizji lokalnej, zapoznał się ze specyfiką oraz ukształtowaniem terenu Gminy Słupia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 90533000-2, 90510000-5, 90514000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 756000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EKO-REGION Sp. z o.o.
Email wykonawcy: smaciejewski@eko-region.pl
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 704894.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 704894.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 704894.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych