Ogłoszenie nr 510115015-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Krajowy numer identyfikacyjny 89072208900000, ul. ul. Sienkiewicza  11, 57-200  Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 162 800, e-mail inwestycje@zabkowice-powiat.pl, faks 748 162 850.
Adres strony internetowej (url): http://bip.powiat-zabkowicki.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WBKZP.272.32.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych. 2. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być nowy, nieużywany, dopuszczony do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej, posiadać odpowiednie certyfikaty. 3. Dostarczony przedmiot umowy musi być kompletny, gotowy do uruchomienia i posiadający wszelkie elementy wymagane do jego prawidłowego uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych zakupów. 4. Wykonawca przedmiot dostawy dostarczy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie. 5. Wykonawca na przedmiot zamówienia udzieli min. 24 miesiące gwarancji licząc od dnia protokolarnego przyjęcia dostawy. 6. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zaproszenia do negocjacji. 7. Termin płatności za dostawę przedmiotu zamówienia minimum 14 dni.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48900000-7, 30237200-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25593.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: iCOMP.pl Łukasz Juszczyki Jarosław Padula Spółka jawna
Email wykonawcy: zabkowice@icomp.pl
Adres pocztowy: ul. Diorowska 24
Kod pocztowy: 58-200
Miejscowość: Dzierżoniów
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 29840.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29840.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29840.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający przeprowadził uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr WBKZP.272.27.2020 pn.: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriów komputerowych. W postępowaniu nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmieniony. Wobec powyższego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych możliwe jest udzielenie przez Zamawiającego zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych