Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500032959-N-2018 z dnia 14-02-2018 r.
Nadleśnictwo Kołaczyce: Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej pracowników Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2018.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 508485-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Kołaczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 18028796700000, ul. Nawsie Kołaczyckie  317, 38213   Kołaczyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 457 610, e-mail ryszard.broclawik@krosno.lasy.gov.pl, faks 134 457 612.
Adres strony internetowej (url): http://www.kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka nie posiadająca osobowosci prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sortów mundurowych leśnika, odzieży BHP i środków ochrony indywidualnej pracowników Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2018.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia sa dostawy sortów mundurowych leśnika i odzieży BHP. Kolorystyka ubrań roboczych, ochronnych powinna nawiązywać do kolorystyki określonego dla munduru terenowego leśnika w świetle obowiązujących przepisów dot. sortów mundurowych. Powyższe nie dotyczy odzieży roboczej dla pracowników fizycznych (wymagana kolorystyka ostrzegawcza). Dostawy będą realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 roku. Dostawom będą podlegały sorty mundurowe leśnika, odzież bhp i obuwie robocze zawarte w załączniku nr 4a i 4b do SIWZ, (wg przepisów obowiązujących na dzień dostawy), sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego do ilości - ogółem 6427 punktów (sorty mundurowe leśnika zadanie nr 1) w terminie określonym w ofercie wykonawcy (nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 18000000-9

Dodatkowe kody CPV: 18200000-1, 18100000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Dostawa sortów mundurowych leśnika dla pracowników Nadleśnictwa Kołaczyce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 79081
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zaklad Obsługi Leśnictwa H Skrodzka Bałata P Bałata Sp Jawna
Email wykonawcy: tbg@zol-tarnobrzeg.com.pl
Adres pocztowy: ul Mieszka I-go
Kod pocztowy: 39-400
Miejscowość: Tarnobrzeg
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 79081
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79081
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79081
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Dostawa odzieży bhp i środków ochrony indywidualnej dla pracowników Nadleśnictwa Kołaczyce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 62929
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Obsługi Leśnictwa H Skrodzka Bałata P Bałata Sp Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul Mieszka I-go
Kod pocztowy: 39-400
Miejscowość: Tarnobrzeg
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 62929
Oferta z najniższą ceną/kosztem 62929
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 62929
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych