Ogłoszenie nr 510434278-N-2021 z dnia 22.07.2021 r.
Przedszkole Samorządowe nr 4: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną oraz warsztatów dla wskazanych rodziców/opiekunów prawnych dzieci

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Wszystko zaczyna się w przedszkolu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527316-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540058125-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedszkole Samorządowe nr 4, Krajowy numer identyfikacyjny 20040622700000, ul. ul. Sokólska  2, 15-865  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 652 70 97, e-mail ps4@um.białystok.pl, faks 85 652 70 97.
Adres strony internetowej (url): ps4.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną oraz warsztatów dla wskazanych rodziców/opiekunów prawnych dzieci
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-46/PS4/UEII/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów/szkoleń doskonalących kadrę pedagogiczną oraz warsztatów dla wskazanych rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Białymstoku lub Przedszkola Samorządowego nr 64 pn. „Akademia Jasia i Małgosi” w Białymstoku. Każdy z rodzajów warsztatów stanowi odrębne zamówienie (zamówienie częściowe).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 80000000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wspomaganie dzieci w umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania tego, co trudne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. W odniesieniu do cz. 1-6, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, bowiem najkorzystniejsza oferta w każdej z ww. części postępowania przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W odniesieniu do cz. 7, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) i 6) ustawy PZP, bowiem Oferent, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę odstąpił od możliwości realizacji zamówienia i zawarcia stosownej umowy. Kolejna zaś oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci 3 –letnich i starszych wolniej się rozwijających
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. W odniesieniu do cz. 1-6, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, bowiem najkorzystniejsza oferta w każdej z ww. części postępowania przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W odniesieniu do cz. 7, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) i 6) ustawy PZP, bowiem Oferent, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę odstąpił od możliwości realizacji zamówienia i zawarcia stosownej umowy. Kolejna zaś oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci (do 6 roku życia) czyli o mądrym wychowaniu dzieci
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. W odniesieniu do cz. 1-6, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, bowiem najkorzystniejsza oferta w każdej z ww. części postępowania przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W odniesieniu do cz. 7, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) i 6) ustawy PZP, bowiem Oferent, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę odstąpił od możliwości realizacji zamówienia i zawarcia stosownej umowy. Kolejna zaś oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Uczenie się przez zmysły. Terapia przez ruch – zabawy wspomagające rozwój dziecka z zaburzeniami rozwoju
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. W odniesieniu do cz. 1-6, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, bowiem najkorzystniejsza oferta w każdej z ww. części postępowania przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W odniesieniu do cz. 7, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) i 6) ustawy PZP, bowiem Oferent, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę odstąpił od możliwości realizacji zamówienia i zawarcia stosownej umowy. Kolejna zaś oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Elementy terapii integracji sensorycznej – wspomaganie rozwoju dziecka
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. W odniesieniu do cz. 1-6, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, bowiem najkorzystniejsza oferta w każdej z ww. części postępowania przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W odniesieniu do cz. 7, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) i 6) ustawy PZP, bowiem Oferent, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę odstąpił od możliwości realizacji zamówienia i zawarcia stosownej umowy. Kolejna zaś oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Arteterapia w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. W odniesieniu do cz. 1-6, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, bowiem najkorzystniejsza oferta w każdej z ww. części postępowania przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W odniesieniu do cz. 7, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) i 6) ustawy PZP, bowiem Oferent, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę odstąpił od możliwości realizacji zamówienia i zawarcia stosownej umowy. Kolejna zaś oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Muzykoterapia w przedszkolu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. W odniesieniu do cz. 1-6, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, bowiem najkorzystniejsza oferta w każdej z ww. części postępowania przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W odniesieniu do cz. 7, Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) i 6) ustawy PZP, bowiem Oferent, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę odstąpił od możliwości realizacji zamówienia i zawarcia stosownej umowy. Kolejna zaś oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych