Ogłoszenie nr 510239095-N-2019 z dnia 07.11.2019 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550208516-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): bip.zgm.rybnik.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybniku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.2120.0071.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa tarasu w budynku Rynek 7 w Rybnik. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) demontaż i ponowny montaż balustrady balkonu, 2) zerwanie posadzki i podłoży na balkonie, 3) wykonanie nowych hydroizolacji i podkładów cementowych, 4) wymiana orynnowania i obróbek blacharskich na balkonie, 5) ułożenie nowych posadzek z płytek granitowych, 6) demontaż sidingu ścianek bocznych balkonu, 7) wykonanie docieplenia ścianek metodą lekką mokrą, 8) demontaż sufitu g-k na wejściu do lokalu, 9) wykonanie nowego sufitu g-k, 10) malowanie pomieszczenia, 11) zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią, 12) przygotowanie powierzchni do malowania z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku, zmycie starej farby- na elewacji tylnej budynku, 13) demontaż i powtórny montaż istniejących opraw oświetleniowych, 14) malowanie ścian i sufitów balkonu farbami emulsyjnymi, 15) malowanie farbą olejną balustrad balkonowych, 16) mycie po robotach malarskich posadzek, schodów, 17) usunięcie z budynku gruzu, 18) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (materiały z rozbiórki należy składować tylko w przeznaczonym do tego celu kontenerze i wywozić na bieżąco. Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45431000-7

Dodatkowe kody CPV: 45450000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15528.26
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: REMONT-EX Sp. z o.o.
Email wykonawcy: spzoo@remont-ex.pl
Adres pocztowy: ul. Larysza 11
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32595.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32595.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32595.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z art 67 ust.1 pkt 4) ustawy Pawo Zamówień Publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne: W przeprowadzonym uprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych